Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3PRDII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
III rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, poznaje zasady pisania pracy licencjackiej, w tym,

rolę poszczególnych części pracy licencjackiej. Student nabywa umiejętność poprawnego wypowiadania się pod względem językowym i logicznym, z zastosowaniem terminologii naukowej. Zwracana jest uwaga na rolę odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury, raportowania wyników analiz i graficznego ich przedstawiania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w zajęciach pozawykładowych 60 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 32,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67,5 godz., nakład

pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 100 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje jedność i różnorodność organizmów (K_W01)

2. Student wskazuje powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych (K_W02)

3. Student opisuje zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach stosując właściwą terminologię (K_W03)

4. Student stosuje podstawową terminologię naukową w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk z dziedziny nauk biologicznych (K_U06)

5. Student samodzielnie dociera do źródeł wiedzy fachowej w celu jej pogłębiania, analizowania i syntetyzowania (K_U08)

6. Student wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami biologicznymi (K_K01)

7. Student krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Agata Banaszek, Marek Bartoszewicz, Agnieszka Bona, Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Anetta Borkowska, Iwona Ciereszko, Krzysztof Deoniziak, Justyna Drewnowska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Gębczyński, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Joanna Jarosz, Aneta Książek, Ewa Oleńska, Łukasz Ołdakowski, Julita Sadowska, Alina Stankiewicz, Adam Tylicki, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.