Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego 330-ES2-1ESP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

Heer B., Public Economics: The Macroeconomic Perspective, Springer, 2019.

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

Uzupełniająca:

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Jarosiński K., Opałka B., Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2021.

Gruchelski M. (red.), Sektor publiczny a sektor prywatny. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Aspra_JR, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1ESP_W02: kolokwium

1ESP_W04: kolokwium

Umiejętności:

1ESP_U01: aktywność, praca zespołowa

1ESP_U02: aktywność, praca zespołowa

1ESP_U03: aktywność, praca zespołowa

1ESP_U04: aktywność, praca zespołowa

Kompetencje społeczne:

1ESP_K01: praca zespołowa

1ESP_K02: praca zespołowa

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

-zaliczenie kolokwium (test pisemny składający się z pytań wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, pytań otwartych);

- wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja;

- aktywność w dyskusjach.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń są: uzyskanie 51% całkowitej liczby punktów za kolokwium, pracę zespołową i aktywność; obecność na zajęciach.

Nieobecności:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i niezaliczonych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Temat 1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego. Narzędzie i metody oceny efektywności funkcjonowania sektora publicznego.

Temat 2. Funkcja klasyczna sektora publicznego: podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu sprawiedliwości (analiza wydatków publicznych na realizację funkcji klasycznych; główne problemy funkcjonowania podmiotów związanych z realizacją funkcji klasycznych).

Temat 3. Funkcja społeczna sektora publicznego: podmioty działające w obszarze: systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, systemu zabezpieczenia społecznego (analiza wydatków publicznych na realizację funkcji społecznych; główne problemy funkcjonowania podmiotów związanych z realizacją funkcji społecznych).

Temat 4.Funkcja gospodarcza sektora publicznego: wydatki publiczne o charakterze inwestycyjnym i ich znaczenie społeczno-ekonomiczne; partnerstwo publiczno-prywatne i jego znaczenie w realizacji projektów publicznych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców Katedry Ekonomii Politycznej (s. 220) w zależności od potrzeb Studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 207
Anna Gardocka-Jałowiec 28/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 316
Mateusz Łajewski 28/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 316
Mateusz Łajewski 24/ szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 316
Mateusz Łajewski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)