Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing 530-ZS1-1MAR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. G.Amstrong, Ph.Kotler, Marketing,Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2012

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003

4. https://zarzgosp40.uwb.edu.pl

5.https://www.youtube.com/watch?v=X5w5bn6QkIs

6. https://www.youtube.com/watch?v=uWVNcnstQsQ

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

2. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

4. L. Garbarski (red.), Marketing: Koncepcja strategicznych działań, PWE, Warszawa 2011

5. E. Michalski, Marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000

7. P. Matyja, W. Biliński, Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

8. A. Czubała, Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1MAR__ UW01 potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1) -studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR__ UW02 potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) oraz do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzanium.in. poprzez zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, statystycznych (KA6_UW2) - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR__ UW03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_UW3 ) -studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR__ UW04 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania złożonych i nietypowych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4) - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR__ UW05 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_U8W5) - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR__ UW06 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów (KA6_UK1) - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR__ UW07 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych z użyciem specjalistycznej terminologii (KA6_UK2) - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR__ UW08 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_U01) - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR__ KK01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA6_KK1) - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium (0 - 50 pkt możliwych do uzyskania), analizy określonych przez prowadzącego przypadków (0-2 pkt na każdych zajęciach), aktywności i zaangażowania na zajęciach (0-1 pkt na każdych zajęciach) oraz wykonania prezentacji multimedialnej (0-10 pkt możliwych do uzyskania). Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest zaliczone kolokwium na min. 50% oraz obecność na zajęciach (prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione obecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach). Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Punktacja ogólna:

91-100 pkt - 5

81-90 pkt – 4,5

71-80 pkt - 4

61-70 pkt -3,5

51-60 pkt – 3

Zakres tematów:

1. Koncepcja marketingu-mix

2. Istota produktu, jego rodzaje i poziomy

3. Cykl życia produktu

4. Atrybuty produktu

5. Innowacje produktowe

6. Polityka cenowa w marketingu

7. Metody kształtowania cen w przedsiębiorstwie

8. Kanały dystrybucji

9. Zarządzanie logistyką

10. Komunikacja marketingowa

11. Znaczenie komunikatów reklamowych

12. Organizacja promocji sprzedaży

13. Public Relations

14. Kampanie marketingowe w praktyce

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty, zadania grupowe. Dwa spotkania (4 godz.) odbędą się w formie e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 316
Julita Augustyńczyk 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 303
Julita Augustyńczyk 19/ szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 207
Damian Sówka 23/ szczegóły
4 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 316
Damian Sówka 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)