Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1MAR
Kod Erasmus / ISCED: 04.701 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do nich instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na nabywców. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej w gospodarce, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz konieczności poszerzania wiedzy na ten temat.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentcje, studia przypadku, ćwiczenia grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie końcowe

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- przygotowanie się do wykładu 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego i kolokwium 20 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

- przygotowanie prac domowych i pisemnych 10 godz.

- udział w konsultacjach 4 godz.

- studiowanie literatury - 6h

Łączny nakład pracy studenta: 150 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 64, punkty ECTS 2,56

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 76, punkty ECTS 3,44

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. G.Amstrong, Ph.Kotler, Marketing,Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2012

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003

4. https://zarzgosp40.uwb.edu.pl

5.https://www.youtube.com/watch?v=X5w5bn6QkIs

6. https://www.youtube.com/watch?v=uWVNcnstQsQ

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

2. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

1MAR__WG01 ma zawansowaną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych (KA6_WG1)

1MAR__WG02 ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk (KA6_WK1)

1MAR__WG03 posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej (KA6_WK4)

1MAR__WG04 posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania (KA6_WK5)

1MAR__ UW01 potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1)

1MAR__ UW02 potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) oraz do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzanium.in. poprzez zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, statystycznych (KA6_UW2)

1MAR__ UW03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_UW3 )

1MAR__ UW04 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania złożonych i nietypowych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4)

1MAR__ UW05 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_U8W5)

1MAR__ UW06 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów (KA6_UK1)

1MAR__ UW07 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych z użyciem specjalistycznej terminologii (KA6_UK2)

1MAR__ UW08 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_U01)

1MAR__ KK01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz zaliczenia końcowego

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Punktacja na zaliczenia:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Damian Sówka, Anna Śleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do nich instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na nabywców. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej w gospodarce, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz konieczności poszerzania wiedzy na ten temat.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentcje, studia przypadku, ćwiczenia grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie końcowe

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 30 godz.

- przygotowanie się do wykładu 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego i kolokwium 20 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

- przygotowanie prac domowych i pisemnych 10 godz.

- udział w konsultacjach 4 godz.

- studiowanie literatury - 6h

Łączny nakład pracy studenta: 150 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 64, punkty ECTS 2,56

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 76, punkty ECTS 3,44

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. G.Amstrong, Ph.Kotler, Marketing,Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2012

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003

4. https://zarzgosp40.uwb.edu.pl

5.https://www.youtube.com/watch?v=X5w5bn6QkIs

6. https://www.youtube.com/watch?v=uWVNcnstQsQ

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

2. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)