Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia wychowania 380-OS1-2SWY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, PWN, Warszawa 2013

Karkowska M, Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. Łódź 2010

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010

Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Łódź 2010

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2004

Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Impuls, Kraków 2013

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996

Znaniecki, Społeczeństwo i wychowanie. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997

Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977

Chałasiński J., Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa 1948

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995

Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006

Mielecka H., (red.) Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Kielce 2000

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

K_W05

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

Sposób weryfikacji efektu; kolokwium zaliczeniowe

K_W06

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących

nimi prawidłowościach

Sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe

K_W10

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

Sposób weryfikacji efektu; praca w grupie

K_U03

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania ii prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

Sposób weryfikacji efektu: praca w grupie , dyskusja

K_U07

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób

precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

Sposób weryfikacji efektu; dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium;

- znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych

- aktywność (max 3 punkty do otrzymania za aktywność)

-praca grupowa na wybrane tematy na zajęciach

Ocenę końcową warunkuje ilość punktów uzyskanych z kolokwium+ aktywność .

Kolokwium zaliczeniowe będzie się składać z pytań, zamkniętych i półotwartych. Student musi uzyskać łącznie 51% punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń to jedne ćwiczenia.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Omówienie terminologii

2. Socjologia wychowania jako nauka.

3. Procesy społeczne. Wychowanie i kształcenie.

4. Rodzina jako środowisko wychowawcze. Ideologia Gender.

5. Socjalizacja jako proces adaptacji w społeczeństwie

6. Szkoła i nierówności społeczne w edukacji. Współczesne elitarne szkolnictwo. Praca w grupie

7. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

- analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej

- dyskusja prowadzona podczas zajęć

- praca w grupach

- praca indywidualna

- analiza treści/ praca z tekstem

- burza mózgów

- prezentacje multimedialne

- konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)