Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2SWY
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie socjologii wychowania jest zaznajomienie uczestników zajęć z kluczową dla tej dyscypliny terminologią, obszarami jej głównych zainteresowań i eksploracji, repertuarem rozwijanych wyjaśnień procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, perspektywami socjologicznymi i ich interdyscyplinarnym związkiem z innymi współczesnymi dyscyplinami psychologicznymi i pedagogicznymi jak i możliwościami stosowania socjologicznych modeli interpretacyjnych w analizie, interpretacji i rozwiązywaniu aktualnie obserwowalnych problemów w sferze praktycznej działalności pedagogicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć 2 - moduł podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady

Punkty ETCS: 4 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin

Razem: 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium– 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 20 godzin

Razem: 50 godzin

Łącznie: 100 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godzin - 2 punkty ETCS

o charakterze praktycznym: 50 godzin - 2 punkty ETCS

Literatura:

Babicka – Wyrkus A., Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży, Kraków 2015.

Błajet P., (Nie)przypadkowa edukacja, Toruń 2016.

Christopher C.J., Nauczyciel – rodzic: skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004.

Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, Warszawa 2004.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Warszawa 1999.

Karkowska M., Socjologia wychowania, wybrane elementy, Łódź 2007.

Karkowska M., Uczeń i nauczyciel. Interakcje i wartości w klasie szkolnej, Kraków 2005.

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010.

Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005.

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji, Warszawa 2016.

Moczydłowska J., Pełszyńska I., Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie, Rzeszów 2004.

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe: aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003.

Rynio A., Stępień K. (red.), Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, Lublin 2010.

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Łódź 2010.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2015.

Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 2005.

Toporkiewicz R., Socjologia wychowania, Warszawa 1986.

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998.

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996.

Znaniecki F., Socjologia wychowania. t.I, Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

KA6_WG6 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii),

KA6_WK3 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących,

KA6_UW3 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej,

KA6_KO3 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)