Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia antropologii w edukacji 380-RS5-2HET
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adolf E. Szołtysek. 2019. Filozofia nauczania. Kraków.

2. Adolf E. Szołtysek. 2015. Filozofia człowieka. Kraków.

3. Adolf E. Szołtysek. 2003. Filozofia pedagogiki. Katowice

4. Andrzej Murzyn. 2015. Współczesna filozofia edukacji. Kraków.

5. Adolf E. Szołtysek. 2013. Filozofia edukacji. Kształcenie umysłu. Kraków.

6. Ablewicz Krystyna. 2003. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Stugium sytuacji wychowawczej. Kraków.

7. Agata Cudowska. 2004. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok.

8. Bogusław Śliwerski. 2015. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków.

9. Bogusław Śliwerski. 2015. Antropologia pedagogiczna. Studia z Teorii Wychowania. 6/2 (11), 219-225.

10. Barbara Woynarowska (red.). 2011. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Warszawa.

11. Barbara Woynarowska. 2000. Zdrowie i szkoła. Warszawa.

12. Cudowska Agata. 2017. Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan. Białustok.

13. Edward Rużyłło. 2000. Myśli o wychowaniu człowieka. Łomża.

14. Gutek Gerald Lee. 2003. Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk.

15. Iwona Majewska-Opiełka. 1998. Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. Warszawa.

16. Janusż Gajda. 2003. Antropologia kulturowa. Część 1. Toruń.

17. Janusz Gajda. 2008. Antropologia kulturowa. Część 2. Kraków.

18. Jack David Eller. 2012. Antropologia kulturowa. Kraków.

19. Jacek Pyżalski. 2015. Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Łódż.

20. Jerzy Nikitorowicz. 2017. Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków.

21. Marian Nowak., Piotr Magier., Iwona Szewczak (red.). 2010. Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

22. Paulina Sosnowska. 2009. Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej. Warszawa.

23. Paweł Piotrowski. Górniewicz Józef. 2015. Pedagogika kultury i postkultury. Idee i przemiany kulturowe. Olsztyn.

24. Piotr Mazur. 2015. Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Chełm.

25. Roman Darowski. 2008. Filozofia człowieka. Kraków.

26. Renata Góralska, Joanna Madalińska-Michalak. 2013. Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa.

27. Ryszard Cieśliński. 2005. Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego. Warszawa.

28. Ks. Stanisław Kowalczyk. 2002. Zarys filozofii człowieka. Sandomierz.

29. Stanisław Kowal. Mądry-Kupiec Małgorzata. 2015. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Kraków.

30. Stefan Kwiatkowski, Joanna Michalak, Inetta Nowosad. 2011. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu. Warszawa.

31. Tadeusz Kobierzycki. 2001. Filozofia osobowości; od antycznej idei duszy do współczesnej osoby. Kraków.

32. Teresa Hejnicka-Bezwińska. 2008. Pedagogika ogólna. Warszawa.

33. Władysław Stróżewski. 2002. O wielkości. Szkice z filozofii człowieka. Kraków.

34. Zióbrowski Przemysław. 2016. Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania. Bydgoszcz.

35. Zbigniew Kwieciński., Bogusław Śliwerski. 2003. Pedagogika. Część 1. Warszawa.

36. Zbigniew Kwieciński., Bogusław Śliwerski. 2003. Pedagogika. Część 2. Warszawa.

37. Andrei Harbatski., 2019. Antropologia pedagogiczna. Rozwój antropologii pedagogicznej w czasie i przestrzeni. Białystok.

Literatura uzupełniająca:

1. Anna Królikowska. 2008. Pojęcie religijności młodzieży. Kraków.

2. Ewa Kurantowicz. Nowak-Dziemianowicz Mirosława. 2007. Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice. Wrocław.

3. Janusz Mariański. 1995. Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne maturzystów. Lublin.

4. Jerzy Nikitorowicz. 2009. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa.

5. Jerzy Nikitorowicz. 2010. Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Łódź.

6. Joanna Mazur (red.). 2014. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa.

7. Przemysław Ziółkowski. 2016. Pedeutologia. Zarys problematyki. Bydgoszcz.

8. Stefan Kwiatkowski, Joanna Michalak. 2010. Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce. Warszawa.

9. Stanisław Kawula., Józef Brągiel., A.W. Janke. 2006. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń.

10. Zbigniew Tyszka. 2003. Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy, absolwent zna i rozumie:

1. Ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się oraz uniwersalnych, humanistycznych, społeczno - kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych kontekstów tych procesów. (K_W03) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

2. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. (K_W05) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

3. Zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i społeczne źródła oraz konteksty. (K_W04) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

4. Zna różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności. (K_W09) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

5. Ma wiedzę o tradycji i współczesnych przeobrażeniach systemów pedagogicznych, zwłaszcza dotyczących studiowanej specjalności. (K_W11) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

W zakresie umiejętności, absolwent potrafi:

1. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej). (K_U03) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

2. Umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań. (K_U14) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

3. Dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum. (K_U18) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

4. Potrafi rozwiązywać problemy etyczne występujące w obszarze praktycznej działalności pedagogicznej. (K_U19) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent potrafi:

1. Posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy pedagogicznej. (K_K02) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

2. Postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny. (K_K05) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

3. Jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne. (K_K08) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu obejmuje:

1) Obecność na zajęciach (Dopuszczalna jest 1 nieobecność na ćwiczeniach);

2) Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach;

3) Udział w pracy zespołowej;

4) Referat;

5) Kolokwium - zaliczenie powyżej 51%.

Zakres tematów:

1. Filozoficzne koncepcje człowieka

- Swoistość filozofii człowieka

- Definicja filozofii człowieka

- Filozofia człowieka a antropologia pedagogiczna i logika

- Filozofia dialogu

2. Filozofia edukacji

- Rozumienie edukacji

- Doświadczenie i edukacja

- Zagrożenia współczesnej edukacji

3. Potencjał nauczycielski a kapitał rodzicielski

- Dobry nauczyciel. Czy jaki?

- Co w szkole zależy od nauczyciela?

- Współczesna rodzina to jaka?

- Rodzina i szkoła jako podstawowe środowiska wychowawcze

4. Przestrzeń publiczna i kultura

- Nauczyciel – misja czy zawód?

- Pedagog w czasach współczesnych

- Kultura nauczycieli a kultura uczniów

- Klimat i kultura szkoły

5. Moralność, etyka, wiara

- Moralność a wychowanie

- Rola wartości etycznych we współczesnym świecie

- Wiara młodego pokolenia

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca indywidualna, praca grupowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)