Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia antropologii w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-2HET
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia antropologii w edukacji
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok SPC SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zadaniem wykładów z Wybrane zagadnienia antropologii w edukacji jest pogłębiona analiza zagadnień o naturę i istotę człowieka, oraz relacji człowieka wobec przyrody, społeczeństwa, historii, kultury, świata rzeczy.

Celem ćwiczeń z Wybrane zagadnienia antropologii w edukacji jest głębszy namysł nad wybranymi zagadniniami antropologii w edukacji w kontekście współczesnych przemian w edukacji, ale także w odniesieniu do interpretacjami człowieka jako podmiotu poznania, działania, twórczości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: 3 rok 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje, praca zespołowa, praca indywidualna

Punkty ECTS: 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adolf E. Szołtysek. 2019. Filozofia nauczania. Kraków.

2. Adolf E. Szołtysek. 2015. Filozofia człowieka. Kraków.

3. Adolf E. Szołtysek. 2003. Filozofia pedagogiki. Katowice

4. Andrzej Murzyn. 2015. Współczesna filozofia edukacji. Kraków.

5. Adolf E. Szołtysek. 2013. Filozofia edukacji. Kształcenie umysłu. Kraków.

6. Ablewicz Krystyna. 2003. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Stugium sytuacji wychowawczej. Kraków.

7. Agata Cudowska. 2004. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok.

8. Bogusław Śliwerski. 2015. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków.

9. Bogusław Śliwerski. 2015. Antropologia pedagogiczna. Studia z Teorii Wychowania. 6/2 (11), 219-225.

10. Barbara Woynarowska (red.). 2011. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Warszawa.

11. Barbara Woynarowska. 2000. Zdrowie i szkoła. Warszawa.

12. Cudowska Agata. 2017. Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan. Białustok.

13. Edward Rużyłło. 2000. Myśli o wychowaniu człowieka. Łomża.

14. Gutek Gerald Lee. 2003. Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk.

15. Iwona Majewska-Opiełka. 1998. Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. Warszawa.

16. Janusż Gajda. 2003. Antropologia kulturowa. Część 1. Toruń.

17. Janusz Gajda. 2008. Antropologia kulturowa. Część 2. Kraków.

18. Jack David Eller. 2012. Antropologia kulturowa. Kraków.

19. Jacek Pyżalski. 2015. Nauczyciel w ponowoczesnym świecie. Łódż.

20. Jerzy Nikitorowicz. 2017. Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków.

21. Marian Nowak., Piotr Magier., Iwona Szewczak (red.). 2010. Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin.

22. Paulina Sosnowska. 2009. Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej. Warszawa.

23. Paweł Piotrowski. Górniewicz Józef. 2015. Pedagogika kultury i postkultury. Idee i przemiany kulturowe. Olsztyn.

24. Piotr Mazur. 2015. Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Chełm.

25. Roman Darowski. 2008. Filozofia człowieka. Kraków.

26. Renata Góralska, Joanna Madalińska-Michalak. 2013. Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa.

27. Ryszard Cieśliński. 2005. Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego. Warszawa.

28. Ks. Stanisław Kowalczyk. 2002. Zarys filozofii człowieka. Sandomierz.

29. Stanisław Kowal. Mądry-Kupiec Małgorzata. 2015. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Kraków.

30. Stefan Kwiatkowski, Joanna Michalak, Inetta Nowosad. 2011. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu. Warszawa.

31. Tadeusz Kobierzycki. 2001. Filozofia osobowości; od antycznej idei duszy do współczesnej osoby. Kraków.

32. Teresa Hejnicka-Bezwińska. 2008. Pedagogika ogólna. Warszawa.

33. Władysław Stróżewski. 2002. O wielkości. Szkice z filozofii człowieka. Kraków.

34. .Zióbrowski Przemysław. 2016. Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania. Bydgoszcz.

35. Zbigniew Kwieciński., Bogusław Śliwerski. 2003. Pedagogika. Część 1. Warszawa.

36. Zbigniew Kwieciński., Bogusław Śliwerski. 2003. Pedagogika. Część 2. Warszawa.

37. Andrei Harbatski., 2019. Antropologia pedagogiczna. Rozwój antropologii pedagogicznej w czasie i przestrzeni. Białystok.

Literatura uzupełniająca:

1. Anna Królikowska. 2008. Pojęcie religijności młodzieży. Kraków.

2. Ewa Kurantowicz. Nowak-Dziemianowicz Mirosława. 2007. Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice. Wrocław.

3. Janusz Mariański. 1995. Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne maturzystów. Lublin.

4. Jerzy Nikitorowicz. 2009. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa.

5. Jerzy Nikitorowicz. 2010. Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Łódź.

6. Joanna Mazur (red.). 2014. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa.

7. Przemysław Ziółkowski. 2016. Pedeutologia. Zarys problematyki. Bydgoszcz.

8. Stefan Kwiatkowski, Joanna Michalak. 2010. Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce. Warszawa.

9. Stanisław Kawula., Józef Brągiel., A.W. Janke. 2006. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń.

10. Zbigniew Tyszka. 2003. Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia (KA7_WG1).

2. Student ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać (KA7_WG3).

Umiejętności:

3. Student posiada kompetencje interpersonalne, pozwalające na budowanie relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia; buduje prawidłowe więzi w środowiskach społecznych (KA7_UO4).

4. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy (KA7_UU3).

Kompetencje:

5. Student świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, konsultacje, praca zespołowa, praca indywidualna.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę (zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Suplicka
Prowadzący grup: Sylwia Romanowska-Jonio, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz, Sylwia Romanowska-Jonio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)