Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2EKM Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna
Jednostka: Zakład Ekonometrii i Statystyki
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria I 0300-EN1-3EC1
Makroekonomia I cz. 2 0300-EN1-2MKR2
Matematyka 330-EN1-1MAT
Mikroekonomia cz. 1 0300-EN1-1MIK1

Założenia (opisowo):

Analiza matematyczna (rachunek różniczkowy jednej i wielu zmiennych), elementy algebry liniowej (działania na macierzach i rozwiązywanie układów równań liniowych), mikroekonomia (podstawowe pojęcia, teoria zachowania konsumenta i producenta, popyt i podaż) i makroekonomia (warunek równowagi w gospodarce zamkniętej, wzrost gospodarczy).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Modele matematyczne zachowania konsumentów i producentów oraz równowagi rynkowej. Działalność przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. Modele typu input-output.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów/semestr rok 2/semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Znajomość analizy matematycznej w zakresie rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych oraz algebry liniowej w zakresie działań na macierzach, a także mikro – i makroekonomii na poziomie wymaganym na studiach 1 stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 9 godz. – wykład; 18 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 6 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 5 h;

odrabianie prac domowych – 20 h;

przygotowanie do zajęć – 32 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 25 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32/1,28

o charakterze praktycznym 100/4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Panek E. (red.), Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń, AE w Poznaniu, Poznań 2002

2. Górka J., Orzeszko W., Wata W., Ekonomia matematyczna: materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

3. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

4. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

5. Chiang, Alpha C. Fundamental methods of mathematical economics, New York : McGraw-Hill, 1984

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004

2. Panek E., Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu, Poznań 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2EKM _W01 zna matematyczną teorię popytu, produkcji i modele przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie KP7_WG4

2EKM _W02 zna wybrane modele rynku i równowagi rynkowej oraz modele typu input-output (model Leontiewa) KP7_WG4

UMIEJĘTNOŚCI

2EKM _U01 posiada podstawowe umiejętności opisu zjawisk mikroekonomicznych i makroekonomicznych językiem matematycznym KP7_UW4

2EKM _U02 posiada podstawową umiejętność interpretacji modeli matematycznych w języku naturalnym KP7_UW4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2EKM _K01 ma świadomość dalszego uczenia się w zakresie poznawania modeli ekonomii matematycznej EKP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe zamknięte i otwarte.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 3 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.