Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1CNOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna zaawansowana
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest zapoznanie studentów z chemią związków kompleksowych na etapie rozszerzonym. Zapoznanie z budową, otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem karbonylkowych kompleksów metali przejściowych oraz fullerenów. Zapoznanie z kompleksami alkenowymi i alkinowymi na temat ich wykorzystania w technologii i syntezie organicznej. Nauczenie mechanizmów reakcji kompleksów metali przejściowych oraz wymiany ligandów w kompleksach. Przygotowanie informacji na temat otrzymywania, właściwości i zastosowania nanocząstek Wykształcenie zasad stosowania i umiejętności obsługi aparatury pomiarowej w zakresie spektroskopii IR. Zapoznanie z technikami pomiarowymi w chemii kosmetyków. Przekonanie o wadze zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Skrócony opis:

Chemia nieorganiczna zaawansowana przeznaczona jest dla studentów, w celu zdobycia bardziej specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Głównym celem prowadzonych wykładów jest pogłębione kształcenie w dziedzinie chemii nieorganicznej w następujących obszarach: zapoznanie studentów z chemią związków kompleksowych na etapie rozszerzonym; zapoznanie z budową, otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem karbonylkowych kompleksów metali przejściowych; zapoznanie z kompleksami alkenowymi i alkinowymi na temat ich wykorzystania w technologii i syntezie organicznej; nauczenie mechanizmów reakcji kompleksów metali przejściowych oraz wymiany ligandów w kompleksach Ponadto w ramach tych zajęć studenci nabywają umiejętność samodzielnej interpretacji wyników pomiarów oraz korzystania z literatury fachowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/ semestr 1

Wykład: 25 godz.

Laboratorium: 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykładowa, dyskusja, pogadanka, laboratoryjna

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 100 godz 4 ECTS

Wykłady 25 godz. 1 ECTS

Zajęcia pozawykładowe 30godz. 1.2 ECTS

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 38.1godz. 1.5 ECTS

Zaliczenie/egzamin/konsultacje 6.9godz. 0.3 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 100godz. 4 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 61.9godz. 2.5 ECTS

2) o charakterze praktycznym 75godz. 3.0 ECTS

Literatura:

1. Bielański A. 1994. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa

2. Woollins J.D. 1994. Inorganic Experyments, Weinheim, New York

3. Cotton F. A. and Wilkinson G. 1980, Advanced inorganic chemistry, Wiley,

New York

4. Próchnik F. 1991. Chemia metaloorganiczna. Pierwiastki przejściowe,

PWN, Warszawa

5. Gerloch M., Constable E.C. 1994. Transition Metal Chemistry, Verlag, New

York

6. S.F.A. Kettle 1999. Fizyczna chemia nieorganiczna na przykładzie chemii

koordynacyjnej PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii – KP7_WG1

2. Student zna budowę, właściwości i metody otrzymywania związków

chemicznych w oparciu o rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii – KP7_WG2

3. Student potrafi korzystać z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł

– KP7_UW3

4. Student planuje i opracowuje wyniki badań, stosuje metody statystyczne i

techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz

dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel

przeprowadzonych badań – KP7_UW6

5. Student potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role,

weryfikować i respektować zdanie innych członków zespołu oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – KP7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Dopuszczenie do egzaminu – obecność na zajęciach minimum w 70%

Formy pomiaru/oceny pracy studenta z wykładów:

Egzamin pisemny

Laboratorium:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych – obecność na zajęciach obowiązkowa, wykonanie wszystkich ćwiczeń, złożenie sprawozdań i zaliczenie krótkich kolokwiów pisemnych z wykonanych zajęć.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta z laboratoriów:

• ćwiczenia laboratoryjne

• ocenianie ciągłe ( krótkie kolokwia - wejściówki)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Krzysztof Winkler, Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Krzysztof Winkler, Monika Wysocka-Żołopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)