Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1JOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. BM - semestr zimowy
I rok II st. MS - semestr zimowy
I rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego ma za zadanie pogłębienie terminologii stosowanej w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo

Nazwa przedmiotu: język obcy

Nazwa kierunku: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów/semestr : Ir / I semestr

Wymagania wstępne: ukończenie lektoratu na studiach I stopnia na poziomie B2

Liczba godzin: 30 godz. w semestrze.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz w semestrze.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami : 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami i wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 32 godz. w tym:

1) udział w zajęciach pozawykładowych : 30 godz.;

2) udział w konsultacjach /zaliczeniach/egzaminach : 2 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) : 18 godz.

Literatura:

Język angielski:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych pochodzących z prasy specjalistycznej, stron internetowych i kanałów edukacyjnych.

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek, Science Daily

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

Korzystając z różnych baz danych student potrafi właściwie dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie. KP7_UW5

Student potrafi występować publicznie w języku ojczystym i obcym, prezentując specjalistyczne zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, uzasadniać swoje opinie i prowadzić dyskusję. KP7_UK1

Student potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP7_UK2

Sposoby weryfikacji:

KP7_UW5 Praca pisemna – streszczenie pracy magisterskiej.

KP7_UK1, KP7_UW5 Egzamin ustny - prezentacja multimedialna

KP7_UK1 Dyskusja na zajęciach

KP7_UK2 Egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte z wykorzystaniem materiału tekstowego i dźwiękowego).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin (pisemny i ustny) . Egzamin pisemny – pytania otwarte i zamknięte; egzamin ustny – prezentacja multimedialna .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność.

W zależności od decyzji władz UwB zastrzega się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń , konsultacji , egzaminu pisemnego i ustnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EduPortal .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Irena Łukaszuk, Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Irena Łukaszuk, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego ma za zadanie pogłębienie terminologii stosowanej w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo

Nazwa przedmiotu: język obcy

Nazwa kierunku: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów/semestr : Ir / I semestr

Wymagania wstępne: ukończenie lektoratu na studiach I stopnia na poziomie B2

Liczba godzin: 30 godz. w semestrze.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz w semestrze.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami : 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami i wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 32 godz. w tym:

1) udział w zajęciach pozawykładowych : 30 godz.;

2) udział w konsultacjach /zaliczeniach/egzaminach : 2 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) : 18 godz.

Literatura:

Język angielski:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych pochodzących z prasy specjalistycznej, stron internetowych i kanałów edukacyjnych.

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek, Science Daily

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia
Prowadzący grup: Anna Kuzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego ma za zadanie pogłębienie terminologii stosowanej w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo

Nazwa przedmiotu: język obcy

Nazwa kierunku: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów/semestr : Ir / I semestr

Wymagania wstępne: ukończenie lektoratu na studiach I stopnia na poziomie B2

Liczba godzin: 30 godz. w semestrze.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz w semestrze.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami : 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami i wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 32 godz. w tym:

1) udział w zajęciach pozawykładowych : 30 godz.;

2) udział w konsultacjach /zaliczeniach/egzaminach : 2 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) : 18 godz.

Literatura:

Język angielski:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych pochodzących z prasy specjalistycznej, stron internetowych i kanałów edukacyjnych.

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek, Science Daily

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia
Prowadzący grup: Anna Kuzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego ma za zadanie pogłębienie terminologii stosowanej w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo

Nazwa przedmiotu: język obcy

Nazwa kierunku: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów/semestr : Ir / I semestr

Wymagania wstępne: ukończenie lektoratu na studiach I stopnia na poziomie B2

Liczba godzin: 30 godz. w semestrze.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz w semestrze.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami : 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami i wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 32 godz. w tym:

1) udział w zajęciach pozawykładowych : 30 godz.;

2) udział w konsultacjach /zaliczeniach/egzaminach : 2 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) : 18 godz.

Literatura:

Język angielski:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych pochodzących z prasy specjalistycznej, stron internetowych i kanałów edukacyjnych.

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek, Science Daily

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)