Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Genetyka człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1WM02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Genetyka człowieka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
I rok II st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową genomu człowieka oraz metodami służącymi do badań genomu. Przekazana wiedza ma pomóc zrozumieć zależności między rodzajem mutacji a fenotypem człowieka. Omówiony zostanie proces różnicowania płciowego oraz hipotezy wyjaśniające przyczyny homoseksualizmu. Przedmiot łączy w sobie treści z zakresu medycyny, genetyki i biologii rozwoju.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, semestr I (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Całkowity nakład pracy studenta: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 15 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Lynn B. Jorde, John C. Carey, Michael J. Bamshad. 2021. Genetyka medyczna. Elsevier Urban & Partner.

2) J. Bal. 2017. Genetyka medyczna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3) Connor J.M., Fergusson-Smith. 1998. Podstawy genetyki medycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

4) Miller O.J., Therman E. Human chromosomes. 2001. Springer

Literatura uzupełniająca:

5) Wybrane artykuły z czasopism:

- The ENCODE Project Consortium.2012. An integrated encyclopedia of DNA

elements in the human genome. Nature 489: 57-74. (https://www.nature.com/articles/nature11247)

- Stefanidis i in. 2011. Causes of infertility in men with Down syndrome. Andrologia 43(5): 353-357. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21806650/)

- Peroos i in. 2012. Longevity and Patau syndrome: what determines survival? BMJ Case Reports: bcr0620114381. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4543265/)

- Paszewski 2013.Causes of homosexual orientation – what is twin studies contribution to the knowledge? W: N.E. Whitehead & B.K. Whitehead "My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence". Whitehead Associates, Atlanta, USA.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie z czego wynika różnorodność fenotypów u człowieka (KA7_WG1).

2. Student potrafi wskazać tendencje rozwojowe nauk biologicznych związane ze zdrowiem człowieka i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie (KA7_WG7).

Umiejętności:

3. Student korzystając z różnych baz danych wyszukuje literaturę naukową właściwie do postawionych pytań, a uzyskane informacje poddaje krytycznej analizie (KA7_UW5).

kompetencje społeczne:

4. Student systematycznie zapoznaje się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - krótki test (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru).

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak, Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.