Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Diagnostyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Diagnostyka molekularna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. BSad - semestr zimowy
II rok II st. BŚ - semestr zimowy
II rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem kursu warto mieć wiedzę z genetyki, genetyki molekularnej i zapoznać się z technikami biologii molekularnej.

Diagnostyka molekularna jest częścią biologii ściśle powiązaną z wyzwaniami XXI wieku - służy do identyfikacji chorób genetycznych, wykrywania komórek nowotworowych, czynników infekcyjnych, itp. W dobie pandemii Covid-19 staje się wyjątkowo ważnym i potężnym narzędziem. Bez Diagnostyki molekularnej nie sposób wyobrazić sobie postępu w biologii i medycynie oraz, co istotne, także w codziennym życiu. Dlatego proponowany przedmiot do wyboru pod taką nazwa pozwoli nie tylko stać się profesjonalnie wykształconym biologiem, ale również świadomym i światłym obywatelem XXI wieku.

Skrócony opis:

Wykład320-BS2-2PDW12 ma służyć pokazaniu możliwości, jakie stwarza diagnostyka molekularna w identyfikacji taksonów, osobników oraz genów i zastosowaniu praktycznemu tych możliwości. Pokazane zostaną aktualne możliwości diagnostyki molekularnej w identyfikacji chorób genetycznych, nowotworów oraz patogenów chorób zakaźnych i czynników infekcyjnych, w tym Covid-19, założenia epidemiologii molekularnej jak i rodzaje testów genetycznych i możliwościami, jakie daje baza GTR.

Podczas laboratorium student zdobywa umiejętności praktyczne ustalenia genetycznych profilów osobników na podstawie molekularnej analizy prób środowiskowych (m.in. odchodów). Student nabywa umiejętność genetycznej identyfikacji osobników oraz ich płci, jak poznaje narzędzia diagnostyczne umożliwiające molekularną analizę składu diety osobników z ich odchodów. Na wybranych przykładach zapoznaje się z metodami ustalania genetycznego systemu kojarzeń (lub ustalania ojcostwa) z wykorzystaniem DNA mikrosatelitarnego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, Profil studiów: ogólnoakademicki, Forma studiów: stacjonarne, Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy, Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne, Rok studiów/semestr: II/ III, Wymagania wstępne: wiedza z genetyki i biologii molekularnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, metoda laboratoryjna, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 7,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Bal. J. (red.) 2013. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Nowe Wydanie. PWN Warszawa.

2. Aktualne publikacje naukowe w dziedzinie, w tym z czasopisma Journal of Molecular Diagnostics, Nature, Science i in.

Literatura uzupełniająca:

Słomski R. (red.). 2008. Analiza DNA. Teoria i praktyka. UP. Poznań.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

KA7_WG2 złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym

KA7_WG6 nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych

Umiejętności:

Student potrafi:

KA7_UW2 wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych

Kompetencje społeczne.

Student jest gotów do:

KA7_UU8 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie obecności i aktywności na ćwiczeniach i wykładach.

Zaliczenie pisemne na ocenę (wykład), zaliczenie pisemne na ocenę (laboratoria) - pytania opisowe otwarte jak i testowe zamknięte (KA7_WG2, WG6, UW2).

Podczas konsultacji sprawdzanie, czy student zna i potrafi uzyskiwać informacje z platformy GTR NCBI (KA7_WG6 nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Mirosław Ratkiewicz, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W roku akademickim 2021/22 do treści wykładów dodane zostały m.in. istotne, nowe informacje nt. typów testów na SARS-Cov-2 wywołującego pandemię Covid-19.

Pełny opis:

J.w.

Literatura:

Oprócz literatury podstawowej, jak w każdym cyklu:

https://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/molecular-based-tests/#sec1-detect

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Mirosław Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska, Mirosław Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)