Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PSIII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna III
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. BM - semestr zimowy
II rok II st. BSad - semestr zimowy
II rok II st. BŚ - semestr zimowy
II rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie Studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu Student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową, opracowuje otrzymane wyniki badań pod względem statystycznym i graficznym.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 10

Całkowity nakład pracy studenta: 250 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 125 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 65 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 125 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora i prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6)

2. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1)

3. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2)

4. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym (KA7_UW3)

5. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w

celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk (KA7_UW4)

6. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów (KA7_KK2)

7. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemu (KA7_KO3)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

3. Pozytywna ocena statystycznego, tabelarycznego i graficznego opracowania uzyskanych wyników

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Agata Banaszek, Marek Bartoszewicz, Magdalena Chmur, Magdalena Czajkowska, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Maciej Karpowicz, Marek Konarzewski, Aneta Książek, Sebastian Maciak, Violetta Macioszek, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Julita Sadowska, Szymon Sękowski, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Adam Tylicki, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Magdalena Czajkowska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Katarzyna Jadwiszczak, Maciej Karpowicz, Aneta Książek, Maciej Matosiuk, Ewa Olchowik-Grabarek, Magdalena Świsłocka, Adam Więcko, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Magdalena Czajkowska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Katarzyna Jadwiszczak, Maciej Karpowicz, Aneta Książek, Maciej Matosiuk, Ewa Olchowik-Grabarek, Magdalena Świsłocka, Adam Więcko, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)