Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PSIII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna III
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. BM - semestr zimowy
II rok II st. BSad - semestr zimowy
II rok II st. BŚ - semestr zimowy
II rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie Studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu Student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową, opracowuje otrzymane wyniki badań pod względem statystycznym i graficznym.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 10

Całkowity nakład pracy studenta: 250 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 125 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 65 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 125 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora i prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6)

2. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1)

3. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2)

4. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym (KA7_UW3)

5. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w

celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk (KA7_UW4)

6. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów (KA7_KK2)

7. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemu (KA7_KO3)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

3. Pozytywna ocena statystycznego, tabelarycznego i graficznego opracowania uzyskanych wyników

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Marek Bartoszewicz, Paweł Brzęk, Emilia Brzosko, Iwona Ciereszko, Magdalena Czajkowska, Krzysztof Deoniziak, Justyna Drewnowska, Danuta Drzymulska, Andrzej Gębczyński, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Katarzyna Jadwiszczak, Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Maciej Karpowicz, Aneta Książek, Mirosława Kupryjanowicz, Sebastian Maciak, Violetta Macioszek, Maciej Matosiuk, Ewa Olchowik-Grabarek, Ewa Oleńska, Łukasz Ołdakowski, Katarzyna Puczko, Mirosław Ratkiewicz, Marcin Sielezniew, Aleksandra Staszak, Magdalena Świsłocka, Jan Taylor, Adam Tylicki, Tomasz Włodarczyk, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Agnieszka Bona, Anetta Borkowska, Paweł Brzęk, Sylwia Buczyńska, Magdalena Czajkowska, Urszula Czyżewska, Krzysztof Deoniziak, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Gębczyński, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Piotr Jadwiszczak, Agata Kostro-Ambroziak, Aneta Książek, Sebastian Maciak, Violetta Macioszek, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Ewa Oleńska, Łukasz Ołdakowski, Katarzyna Puczko, Julita Sadowska, Alina Stankiewicz, Izabela Tałałaj, Jan Taylor, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Agata Banaszek, Marek Bartoszewicz, Magdalena Chmur, Magdalena Czajkowska, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Maciej Karpowicz, Marek Konarzewski, Aneta Książek, Sebastian Maciak, Violetta Macioszek, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Julita Sadowska, Szymon Sękowski, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Adam Tylicki, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Magdalena Chmur, Magdalena Czajkowska, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Maciej Karpowicz, Marek Konarzewski, Aneta Książek, Sebastian Maciak, Violetta Macioszek, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Julita Sadowska, Szymon Sękowski, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Adam Tylicki, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)