Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma formę zajęć praktycznych w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów

Pełny opis:

Liczba punktów ECTS: 2.

Praktyka trwa 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 120 godz. w tym:

- wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna, zgodnie z profilem instytucji, w której odbywają się praktyki

- zaliczenie praktyk

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 120 godz.

- o charakterze praktycznym - 120 godz.

Praktyka ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń na Uczelni.

Studenci, aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Instytucji, zapoznają się z jej głównymi celami, zadaniami, zasadami funkcjonowania,

przepisami BHP, strukturą organizacyjną, metodyką oraz zakresem wykonywanych analiz/zadań. Weryfikują i doskonalą umiejętność

pracy w zespole, obsługi urządzeń laboratoryjnych/terenowych, pracy z materiałem badawczym, dokumentacji i opracowania wyników.

Literatura:

Literatura wskazana przez opiekuna praktyki w instytucji, w miejscu praktyki.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody (KA6_WG2).

2. Student zna i rozumie możliwości praktycznych zastosowań wiedzy biologicznej w życiu społeczno-gospodarczym oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości (KA6_WG4).

3. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi (KA6_UW1).

4. Student potrafi planować i wykonywać podstawowe eksperymenty i pomiary, interpretować ich wyniki oraz wyciągać wnioski (KA6_UW2).

5. Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy (KA6_UW4).

6. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role (KA6_UO1).

7. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu pogłębiania i aktualizowania wiedzy specjalistycznej oraz w planowaniu prostych zadań badawczych (KA6_UU2).

8. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów (KA6_KK1).

9. Student jest gotów do stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (KA6_KK2).

10. Student jest gotów do ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA6_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę na podstawie opinii i oceny opiekuna w miejscu praktyki, uwierzytelnionej pieczęcią Instytucji oraz opisu zadań wykonywanych

podczas praktyk, zawartego w dzienniczku praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.