Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2RFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu finansów oraz rachunkowości podmiotów gospodarczych. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji podstawowych operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, rezultatów rzeczowych i finansowych jego działalności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi,

Ćwiczenia: rozwiązywanie wspólnie zadań z zakresu finansów, rozwiązywanie zadań w grupach oraz przykładów.

Bilans nakładu pracy studenta - 3 pkt ECTS (75 godz.)

udział w wykładach - 0,6 pkt (15 godz.)

udział w laboratoriach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 0,48 pkt (12 godz.)

przygotowanie się do egzaminu – 0,6 pkt (15 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 0,92 pkt (23 godz.)

udział w konsultacjach - 0,08 pkt (2 godz)

Udziałw egzaminie - 0,04 pkt (1 godz)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. R. Gmińska, J. Jaworski, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.

3. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

6. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

7. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

8. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

9. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

10. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014

5. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2RFP_W01 - Student zna i rozumie cechy człowieka jako podmiotu gospodarczego, znającego podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu finansów i rachunkowości (KA6_WG3)

Umiejętności:

2RFP_U01 - Student potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska finansowe z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy finansowej (KA6_UW2)

2RFP_U02 - Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie analizując zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości (KA6_UO7)

Kompetencje społeczne:

2RFP_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz konieczności dokształcania się ze względu na zmieniające się przepisy prawa z zakresu finansów i rachunkowości w ekobiznesie (KA6_KR4)

2RFP_K02 - Student jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych wymagających podstawowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości (KA6_KR4)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową 40% oraz część z zaliczenia laboratorium 60%

Wykład: zaliczenie pisemne (test – 100%)

Laboratorium: kolokwium, aktywność, praca w grupach (case study).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.