Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2STA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Strona przedmiotu: http://320-ES1-2STA
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analizą danych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego. Studenci zdobędą umiejętności wykonywania statystycznego opisu danych, wnioskowania statystycznego, weryfikacji hipotez statystycznych, doboru odpowiedniego testu statystycznego, interpretacji uzyskanych danych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do pakietu Statistica.

Zagadnienia: Zmienne zależne i niezależne. Dwie podstawowe cechy każdej relacji pomiędzy zmiennymi – siła i wiarygodność. Poziom istotności statystycznej. Wpływ wielkości próby na istotność relacji między zmiennymi. Dlaczego rozkład normalny jest ważny.

Cel: Wiadomości ogólne – okno podstawowe i paski narzędzi. Praca w arkuszu danych. Wprowadzania danych. Import i eksport plików. Operacje na zmiennych. Formuły i ich przeliczanie.

Nauka otwierania plików z danymi. Prawidłowe przygotowywanie bazy danych do analizy. Tworzenie własnej bazy danych. Zapisywanie danych.

2. Satystyki opisowe i rozkłady częstości.

Zagadnienia: Miary tendencji centralnej: średnia, średnia arytmetyczna, mediana, dominanta. Miary rozproszenia: odchylenie standardowe, wariancja, błąd standardowy średniej. Miary kształtu rozkładu: skośność i kurtoza. Rozkład normalny.

Cel: Odczytywanie i interpretacja uzyskanych raportów (statystyk opisowych). Przedstawianie statystyk opisowych na wykresach: wykresy ramka-wąsy, histogramy.

3. Korelacje. Porównanie średnich (test t dla pojedynczej średniej i testy dla prób zależnych).

Zagadnienia: Korelacja Pearsona i korelacja Spearmana. Siła i istotność korelacji. Analiza macierzy korelacji – korelacje pozorne. Test t dla pojedynczej średniej – przeznaczenie. Test t dla prób zależnych - przeznaczenie. Formułowanie i testowanie hipotez badawczych: hipoteza zerowa i alternatywna.

Cel: Interpretacja uzyskanych danych. Przedstawienie istotnych zależności na wykresach graficznych. Formułowanie hipotez badawczych. Testy t dla jednej próby oraz testy dla dwóch zmiennych zależnych – interpretacja i prezentacja graficzna uzyskanych danych.

4. Porównania dwóch prób niezależnych i analiza wariancji (testy t-Studenta i wieloczynnikowa ANOVA).

Zagadnienia: Test nieparametryczne dla prób zależnych (Test U Manna-Whitneya) – przeznaczenie, założenia, interpretacja. Analiza wariancji - wieloczynnikowa ANOVA (przeznaczenie, założenia, interpretacja.). Testy post-hoc.

Cel: Interpretacja uzyskanych wyników i prezentacja graficzna wyników. Ocena istotności analizowanych czynników testami post-hoc.

5. Zaliczenie części pierwszej.

Literatura:

1. https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

2. Stanisz A. 2000. Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny.

3. Jadwiszczak P. Zrozumieć statystykę. Wyd. My Book, Szczecin, 2010.

Efekty uczenia się:

- student umie analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi.

- student zna i rozumie teorię i metodologię badań przyrodniczych oraz społecznych

- student zna i rozumie narzędzia matematycznego i informatycznego opisu oraz statystycznej interpretacji zjawisk przyrodniczych a także zjawisk społeczno-gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywność

- sprawozdania

- zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karpowicz, Adam Więcko
Prowadzący grup: Maciej Karpowicz, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analizą danych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego. Studenci zdobędą umiejętności wykonywania statystycznego opisu danych, wnioskowania statystycznego, weryfikacji hipotez statystycznych, doboru odpowiedniego testu statystycznego, interpretacji uzyskanych danych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do pakietu Statistica.

Zagadnienia: Zmienne zależne i niezależne. Dwie podstawowe cechy każdej relacji pomiędzy zmiennymi – siła i wiarygodność. Poziom istotności statystycznej. Wpływ wielkości próby na istotność relacji między zmiennymi. Dlaczego rozkład normalny jest ważny.

Cel: Wiadomości ogólne – okno podstawowe i paski narzędzi. Praca w arkuszu danych. Wprowadzania danych. Import i eksport plików. Operacje na zmiennych. Formuły i ich przeliczanie.

Nauka otwierania plików z danymi. Prawidłowe przygotowywanie bazy danych do analizy. Tworzenie własnej bazy danych. Zapisywanie danych.

2. Satystyki opisowe i rozkłady częstości.

Zagadnienia: Miary tendencji centralnej: średnia, średnia arytmetyczna, mediana, dominanta. Miary rozproszenia: odchylenie standardowe, wariancja, błąd standardowy średniej. Miary kształtu rozkładu: skośność i kurtoza. Rozkład normalny.

Cel: Odczytywanie i interpretacja uzyskanych raportów (statystyk opisowych). Przedstawianie statystyk opisowych na wykresach: wykresy ramka-wąsy, histogramy.

3. Korelacje. Porównanie średnich (test t dla pojedynczej średniej i testy dla prób zależnych).

Zagadnienia: Korelacja Pearsona i korelacja Spearmana. Siła i istotność korelacji. Analiza macierzy korelacji – korelacje pozorne. Test t dla pojedynczej średniej – przeznaczenie. Test t dla prób zależnych - przeznaczenie. Formułowanie i testowanie hipotez badawczych: hipoteza zerowa i alternatywna.

Cel: Interpretacja uzyskanych danych. Przedstawienie istotnych zależności na wykresach graficznych. Formułowanie hipotez badawczych. Testy t dla jednej próby oraz testy dla dwóch zmiennych zależnych – interpretacja i prezentacja graficzna uzyskanych danych.

4. Porównania dwóch prób niezależnych i analiza wariancji (testy t-Studenta i wieloczynnikowa ANOVA).

Zagadnienia: Test nieparametryczne dla prób zależnych (Test U Manna-Whitneya) – przeznaczenie, założenia, interpretacja. Analiza wariancji - wieloczynnikowa ANOVA (przeznaczenie, założenia, interpretacja.). Testy post-hoc.

Cel: Interpretacja uzyskanych wyników i prezentacja graficzna wyników. Ocena istotności analizowanych czynników testami post-hoc.

5. Zaliczenie części pierwszej.

Literatura:

1. https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

2. Stanisz A. 2000. Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny.

3. Jadwiszczak P. Zrozumieć statystykę. Wyd. My Book, Szczecin, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.