Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki molekularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1TMO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki molekularne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok Mikrobiologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować wiedzą z zakresu mikrobiologii, biologii komórki, biochemii oraz genetyki z uwzględnieniem fundamentalnej wiedzy dotyczącej genetyki mikroorganizmów. Dzięki realizacji przedmiotu student uzyska podstawową wiedzę z zakresu technik molekularnych stosowanych w różnorodnych badaniach mikrobiologicznych. Wiedzę tą będzie następnie poszerzał na kolejnych przedmiotach.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia zaawansowanych technik molekularnych wykorzystywanych w mikrobiologii. Podczas realizacji zajęć student nabywa umiejętność posługiwania się zaawansowanymi technikami molekularnymi stosowanymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia także studentom zrozumienie zastosowań najważniejszych metod molekularnych stosowanych w badaniach mikrobiologicznych. Zakres realizowanych technik stanowi odzwierciedlenie nowych osiągnięć w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: mikrobiologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I rok / II semestr

Wymagania wstępne

Student powinien mieć zaliczony przedmiot Wstęp do mikrobiologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 10 godz.

laboratoria – 35 godz.

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia podstawowych technik molekularnych wykorzystywanych w mikrobiologii. Podczas realizacji zajęć student nabywa umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami molekularnymi stosowanymi w mikrobiologii.

Przedmiot umożliwia także studentom zrozumienie zastosowań najważniejszych metod molekularnych stosowanych w badaniach mikrobiologicznych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin.

Punkty ECTS 3

Kod przedmiotu: 320-MS1-1TMO

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

2. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

3. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa, 2006.

4. Kur J., Podstawy inżynierii genetycznej. Politechnika Gdańska, Gdańsk 1994.

Literatura uzupełniająca:

1. KOSMOS. Problemy nauk biologicznych. Tom 51, Numer 3, strony 227-373, 2002.

Efekty uczenia się:

Student zna zaawansowane metody badawcze i analityczne stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (KP6_WG6)

Student potrafi przeprowadzić zaawansowane analizy mikrobiologiczne wymagające zastosowania metod molekularnych oraz udokumentować uzyskane wyniki (KP6_UW1)

Student zna i stosuje prawidłowe zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w laboratorium mikrobiologicznym i biologii molekularnej oraz stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (KP6_UO1)

Student pracuje skutecznie w zespołach rozwiązując problemy wymagające stosowania zasad z zakresu technik molekularnych (KP6_UO2)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia (zajęcia laboratoryjne) oraz Egzamin pisemny (część wykładowa). zaliczenia mogą się odbywać za pomocą narzędzi do kształcenia zdalnego (Blackboard Collaborate) - KP_WG6, UW1).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Katarzyna Jadwiszczak, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Maciej Matosiuk
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Maciej Matosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)