Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2GMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka mikroorganizmów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kierunku Mikrobiologia z najważniejszymi technikami stosowanymi w badaniach mikroorganizmów oraz przedstawienie im najważniejszych procesów związanych z dziedziczeniem informacji genetycznej przez mikroorganizmy pro-i eukariotyczne. W czasie zajęć studenci uczestniczą w wykładach oraz laboratoriach, w czasie których pod okiem prowadzącego samodzielnie przeprowadzają wymagane doświadczenia i obserwacje, a następnie wspólnie opracowują ich wyniki i przedstawiają stosowne wnioski.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, mikrobiologia

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzi dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 60 godz.

Punkty ECTS: 5

Przedmiot dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

(i) organizacja oraz zmienność genomów mikroorganizmów

(ii) struktura i mechanizm replikacji chromosomu bakteryjnego

(iii) struktura i replikacja plazmidów

(iv) organizacja pozostałych elementów genetycznych (fagi, transpozony, integrony)

(v)zmienność genetyczna mikroorganizmów (rekombinacje, mutacje, horyzontalny transfer genów)

(vi) główny dogmat biologii DNA-RNA-Białko

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2006. Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Brown T.A. 2015. Genomy, PWN, Warszawa

4. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

5. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

6. Włodarczyk M. 2002. Co to jest plazmid? Kosmos 3, s. 231-240.

7. Kozdrój J. 2010. Izolacja kwasów nukleinowych ze środowiska - pierwszy krok w analizie metagenomu. Kosmos 59, s. 141-149.

8. Black J.G. 2008. Microbiology 7th edition, John Wiley and Sons

9. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

10. Artykuły publikowane w czasopiśmie Kosmos oraz Postępy Mikrobiologii

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 Student zna i rozumie aktualne problemy badań z zakresu genetyki mikroorganizmów oraz podstawowe metody stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych, w tym biologii molekularnej oraz pracowni sekwencjonowania

KP6_WG7 Student zna i rozumie fundamentalne prawa z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w odniesieniu do dziedziczenia informacji genetycznej na poziomie mikroorganizmów pro- i eukariotycznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów genetycznych u bakterii

KP6_WG8 Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w życiu społecznym i gospodarce, w tym z ich modyfikacjami genetycznymi

KP6_UW2 Wykorzystywać wiedzę z zakresu genetyki w celu wykazania jedności i różnorodności świata organizmów żywych ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów

KP6_UW4 Posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi oraz technikami informatycznymi i bioinformatycznymi w celu analizy danych zebranych z doświadczeń i obserwacji

KP6_UO2 Współdziałać w zespołach badawczych w celu rozwiązywania różnorodnych problemów o charakterze interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mikrobiologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę ustne lub pisemne, zaliczenie praktyczne zadań podczas zajęć, bieżąca ocena postępów podczas zajęć, sprawozdanie.

Kryterium oceny prac zaliczeniowych zgodne z kryterium zawartym w:

https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/kryteria-oceny/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Tomasz Hauschild, Ewa Oleńska, Izabela Święcicka, Monika Zambrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, mikrobiologia

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzi dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 60 godz.

Punkty ECTS: 5

Przedmiot dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

(i) organizacja oraz zmienność genomów mikroorganizmów

(ii) struktura i mechanizm replikacji chromosomu bakteryjnego

(iii) struktura i replikacja plazmidów

(iv) organizacja pozostałych elementów genetycznych (fagi, transpozony, integrony)

(v)zmienność genetyczna mikroorganizmów (rekombinacje, mutacje, horyzontalny transfer genów)

(vi) główny dogmat biologii DNA-RNA-Białko

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2006. Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Brown T.A. 2015. Genomy, PWN, Warszawa

4. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

5. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

6. Włodarczyk M. 2002. Co to jest plazmid? Kosmos 3, s. 231-240.

7. Kozdrój J. 2010. Izolacja kwasów nukleinowych ze środowiska - pierwszy krok w analizie metagenomu. Kosmos 59, s. 141-149.

8. Black J.G. 2008. Microbiology 7th edition, John Wiley and Sons

9. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

10. Artykuły publikowane w czasopiśmie Kosmos oraz Postępy Mikrobiologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.