Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3XAPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza podatkowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych 330-ES1-2XOPG
Podstawy rachunkowości 330-ES1-2PRA
Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość 330-ES1-3XRFS

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu istoty i metod prowadzenia analizy podatkowej oraz skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Również ukształtowanie umiejętności analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: GRUPA 5.1 Przedmioty specjalizacyjne - Rachunkowość i finanse

Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr szósty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Analiza podatkowa” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- prezentacja poszczególnych zagadnień

- dyskusja

- analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Ćwiczenia: 30 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 8 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 5 godz.

Udział w konsultacjach: 7 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz., 1,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

2. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

3. J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

2. Ł. Mazur (red.), Optymalizacja podatkowa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015

4. I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

5. M. Poszwa, Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007

6. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013

7. W. Szymański, Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012

8. J. Wyciślok, Ceny transferowe, przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

9. J. Wyciślok, Spółki osobowe i ich opodatkowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

10. Taxation Trends in the European Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/economic-analysis-taxation/taxation-trends-european-union_pl

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 255, 1163, 1243)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243)

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558)

Efekty uczenia się:

Wiedza

3XAPO_W01: w zaawansowanym stopniu zna i rozumie istotę i metody prowadzenia analizy podatkowej oraz skutki podatkowe wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu (KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WK3)

Umiejętności

3XAPO_U01: potrafi przeprowadzić analizę zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych (KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3)

Kompetencje społeczne

3XAPO _K01: jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy z zakresu analizy podatkowej (KP6_KK3)

3XAPO _K02: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu (KP6_KK4)

3XAPO _K03: jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów społecznych, uwzględniając przy tym aspekty podatkowe (KP6_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie łącznie minimum 51% punktów uzyskanych w następującej formie:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, analiza przypadków indywidualnie i w grupach, prezentacja zagadnień),

- kolokwium składającego się z pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wojciuk
Prowadzący grup: Michał Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wojciuk
Prowadzący grup: Michał Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)