Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy rynek kapitału ludzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2MRK
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy rynek kapitału ludzkiego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu zagadnień związanych z rynkiem kapitału ludzkiego w aspekcie międzynarodowym. Główna uwaga skoncentrowana jest na takich zagadnieniach jak: systematyzacja podejść do definiowana kapitału ludzkiego na poziomie gospodarki, inwestycje w kapitał ludzki na poziomie gospodarki, wpływ kapitału ludzkiego na konkurencyjność państw UE, przepływ kapitału ludzkiego w krajach UE.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4. Przedmioty specjalizacyjne (do wyboru)

Rok studiów /semestr: II rok / IV semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład: 15 godz.; Ćwiczenia: 15 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. dyskusja)

• Ćwiczenia: praca w grupach, praca indywidualna

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

• Wykłady: 15 godz.

• Ćwiczenia: 15 godz.

• Przygotowanie się do ćwiczeń: 20 godz.

• Studiowanie literatury: 20 godz.

• Udział w konsultacjach: 6 godz.

• Przygotowanie się do zaliczenia: 22 godz.

• Egzamin: 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 36. Punkty ECTS: 1,44

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Madrak-Grochowska, M. Szczepaniak, A. Szulc-Obłoza, Nierówności dochodowe a kapitał ludzki i rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

W. Domagała, K. Woźniak, Kapitał ludzki a rynek pracy w krajach Unii Europejskiej , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.

F. Dariusz, Ł. Jabłoński, Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, CeDeWu, Warszawa 2016.

A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

G. Węgrzyn, Wyzwania i kierunki działań w zakresie aktywności zawodowej na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020.

M. Cisek, B. Suchodolski (red.) Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce2017.

M. Fryczyńska, Human capital management , Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

G. Kozuń-Cieślak, Światowy rynek kapitału, Difin, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

2MRK_W01 - zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym rolę kapitału ludzkiego w gospodarce a także znaczenia kapitału ludzkiego w międzynarodowym podziale pracy – KP7_WK1

2MRK_W02 - zna i rozumie uwarunkowania zmian struktury kapitału ludzkiego w państwach UE - KP7_WK3

2MRK_U01 - potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy związane z rozwojem kapitału ludzkiego oraz jego wpływem na konkurencyjność państw UE – KP7_UW1

2 MRK_U02 - potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną dotyczącą kapitału ludzkiego do opisu i analizy przebiegu złożonych procesów zachodzących na międzynarodowym rynku kapitału ludzkiego, w tym formułować własne opinie na temat wpływu kapitału ludzkiego na konkurencyjność gospodarek, przyczyn i skutków ekonomicznych przepływu kapitału ludzkiego pomiędzy gospodarkami a ponadto stosować odpowiednie metody i narzędzia w analizie poziomu i struktury kapitału ludzkiego państw UE – KP7_UW1

2MRK_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w obszarze problematyki międzynarodowego rynku kapitału ludzkiego i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w tym zakresie - KP7_KK1

2MRK_K02 - jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym dotyczącym kwestii międzynarodowego rynku kapitału ludzkiego – KP7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:zaliczenie końcowy pisemne w formie opisowej w zakresie zagadnień będących przedmiotem wykładu, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności podczas zajęć (indywidualnej i grupowej - zespoły zadaniowe) oraz kolokwium w formie opisowej dotyczącego całości zagadnień analizowanych w ramach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)