Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego (rosyjski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1OJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego (rosyjski)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych: słuchania i rozumienia. czytania i rozumienia, mówienia, pisania w języku rosyjskim.

Realizacja materiału leksykalno – gramatycznego ze szczególnym uwzględnieniem morfologii i składni oraz praktyczne ich zastosowanie. Tematy leksykalne podane są „w treściach merytorycznych”.


Inne cele to: zrozumienie tła historycznego, społecznego i kulturalnego Rosji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek, czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: zawieranie znajomości, przedstawianie się, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, podróż do Rosji, wybrane kraje i narodowości.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: uzupełniający, grupa zajęć - 5.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok stacjonarne, II st., semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30h lektorat

Metody dydaktyczne (ikonsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace grupowe itp.).

Punkty ECTS : 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział na zajęciach – 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach – 1h

Przygotowanie się do zaliczenia ustnego, testu kontrolnego - 19h

Razem – 50 h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 31h. Odpowiada 1,25 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- złożone zjawiska i procesy językowe, teorie wyjaśniające zależności między nimi oraz współczesne trendy w

językoznawstwie KA7_WG1,

- pogłębiony aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji KA7_WG9,

- zaawansowany aparat pojęciowy z zakresu technologii informacyjnych

KA7_WG12,

- problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją oraz ich złożone powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji KA7_WK1,

- złożone prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją KA7_WK2,

-zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego KA7_WK3.

Absolwent potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KA7_UW5,

- prowadzić w debatę w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich KA7_UK4,

- posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KA7_UK6,

-samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KA7_UU1.

Absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze na podstawie pozytywnych ocen za wszystkie prace pisemne i ustne (testy gramatyczne, sprawdziany ortograficzne), aktywności na zajęciach (wypowiedzi ustne) oraz obecności. Otrzymanie zaliczenia jest możliwe w przypadku obecności na 26 godzinach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Alsztyniuk
Prowadzący grup: Anna Alsztyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)