Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia a Vista i konsekutywne o tematyce specjalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-2VS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia a Vista i konsekutywne o tematyce specjalistycznej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 2 rok sem.letni
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 2 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska 340-AS1-3CGPE
Język angielski –doskonalenie językowe D2 340-AS1-3MOD13
PNJA Gramatyka praktyczna 3 340-AS1-3PGR

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń ustnych a vista oraz konsekutywnych, realizowanych w głównej mierze na potrzeby instytucji administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Zasadniczą część zajęć stanowią ćwiczenia praktyczne przeprowadzane w oparciu o teksty, z którymi zetknęła się w swojej praktyce tłumaczeniowej osoba prowadząca przedmiot, a także o nagrania oraz przemowy wygłaszane na żywo. Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu przekładoznawstwa oraz słownictwem specjalistycznym z zakresu biznesu i administracji.
Student powinien


- poznać strategie i techniki tłumaczeniowe, które stosuje się przy rozwiązywaniu problemów tłumaczeniowych napotykanych w trakcie przekładu a vista oraz konsekutywnego


- stosować poznane strategie i techniki tłumaczeniowe;


- poznać terminologię z zakresu języka specjalistycznego: biznes, administracja;


- poznać sposoby tworzenia glosariuszy specjalistycznych i tematycznych;- potrafić przełożyć na język polski oraz na język angielski komunikaty mówione metodą a vista oraz konsekutywną.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tłumaczenie ustne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski. Tłumaczenie tekstów pisanych a'vista oraz tłumaczenie konsekutywne wypowiedzi ustnych wygłaszanych "na żywo" lub nagranych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_2), przedmiot kształcenia specjalistycznego

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów: II, semestr III i IV,

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godz. (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: prezentacje, tłumaczenie ustne tekstów pisanych i mówionych, analiza tłumaczeń

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 20 h

Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS

Literatura:

Świda, D., 2017, English for Business and Politics, Poltext

Chmiel A., Janikowski, P. (red.), 2015, Dydaktyka tłumaczenia ustnego, Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

Florczak, J. 2012, Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka, C.H.Beck

Gillies, A. 2007, Sztuka notowania, - poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, w Język a komunikacja 14

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W06, K_W04 K_U03, K_U04, K_U02, K_K01, K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze - zaliczenie ustne.

Formy ewaluacji: ocenienia ciągłe, prezentacja, praca projektowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska 340-AS1-3CGPE
Język angielski –doskonalenie językowe D2 340-AS1-3MOD13
PNJA Gramatyka praktyczna 3 340-AS1-3PGR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

. Tłumaczenie ustne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski. Tłumaczenie tekstów pisanych a'vista oraz tłumaczenie konsekutywne wypowiedzi ustnych wygłaszanych "na żywo" lub nagranych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_2), przedmiot kształcenia specjalistycznego

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów: II, semestr III i IV,

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godz. (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: prezentacje, tłumaczenie ustne tekstów pisanych i mówionych, analiza tłumaczeń

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 20 h

Razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS

Literatura:

Świda, D., 2017, English for Business and Politics, Poltext

Chmiel A., Janikowski, P. (red.), 2015, Dydaktyka tłumaczenia ustnego, Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

Florczak, J. 2012, Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka, C.H.Beck

Gillies, A. 2007, Sztuka notowania, - poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, w Język a komunikacja 14

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piecychna
Prowadzący grup: Beata Piecychna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)