Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do teorii przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3WTP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii przekładu
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład interaktywny.

Skrócony opis:

Poznanie uwarunkowań rozwoju refleksji nad przekładem. Kompetencja tłumaczeniowa a kompetencja językowa. Składniki kompetencji tłumaczeniowej. Przedstawienie rodzajów tłumaczenia, etapów przekładu, strategii translatorskich i trudności w tłumaczeniu, ilustrowanych przykładami z literatury i z doświadczenia prowadzącego. Typologia tekstów tłumaczonych ustnie i pisemnie. Podstawowe pojęcia analizy dyskursu i pragmatyki w służbie przekładu. Role oraz status tłumacza ustnego wczoraj i dziś.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne.Przedmiot obowiązkowy, z bloku językoznawczego. Trzeci rok studiów, semestr piąty.Wymagania wstępne: znajomość francuskiego na poziomie B1 (zaliczony trzeci semestr PNJF).15 godzin wykładu.Metody dydaktyczne: Wykład interaktywny. Zrozumienie treści wymaga aktywnego uczestnictwa studentów i refleksji nad proponowanymi zagadnieniami i przykładami.Punkty ECTS: 1Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 15Przygotowanie do zaliczenia: 10Udział w konsultacjach: 3Obecność na zaliczeniu: 1Czytanie proponowanych lektur: 6Razem: 33Wskaźniki ilościowe:Nakład pracy studenta związany z zajęciami:- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 19 godzin (0,75 ECTS)- o charakterze praktycznym:0

Literatura:

1. Amato A., 2007, “The interpreter in multi-party medical encounters” , dans : Wadensjö C., et al. (eds.), pp. 27–38. 2. Angelelli C., Agger-Gupta N., Green C., Okahara L., 2007, “The California standards for healthcare interpreters: Ethical principles, protocols and guidance on role and intervention”, dans : Wadensjö C., et al. (eds.), pp. 167–177.3. Archibald J., Wygoda S., 2006, « La responsabilité du médiateur textuel. », Meta, LI, 3, pp. 536-544.4. Baker M. (ed.), 2001. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. New York & London: Routledge5. Białas M., 2009, L’interprétation simultanée avec relais à l’ère de la mondialisation communicationnelle, dans : La globalisation communicationnelle : Enrichissement et menace pour les langues, Gdańsk, Fundacja Rozwoju UG6. Charaudeau P., Maingueneau D., 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Editions du Seuil7. Dakowska M., 2001, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN8. Dąmbska-Prokop U., (red.), 2000, Mała Encyklopedia Przekładoznawstwa, Częstochowa, Wyd. WSJOiE.9. Frishberg N., 1990, Interpreting: An Introduction, Silver Spring, Maryland, Registry of Interpreters for Deaf, Inc.10. Gambier Y., 1994, La retraduction, retour et détour, Meta XXXIX, 3, pp.413-417

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12K_U02, K_U04, K_U06K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje regularną pracę na zajęciach: aktywność oraz wykonywanie zadanych zadań, w tym rozmowa dotycząca omawianej podczas zajęć problematyki.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Białas
Prowadzący grup: Mateusz Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)