Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne trendy w edukacji językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-ON2-2WER
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w edukacji językowej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii obcej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi multimedialnymi materiałami edukacyjnymi oraz przygotowanie studentów do projektowania i doboru materiałów dydaktycznych z zastosowaniem nowych technologii .

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_5

Dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów: II, studia drugiego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych: 15h

Metody dydaktyczne: zajęcia warsztatowe, dyskusje, metoda projektu, praca w parach i grupach,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach 15h

- udział w konsultacjach 2h

- przygotowanie zadania projektowego 3h

- przygotowanie do egzaminu 5h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17h (0,7 ECTS)

Efekty uczenia się:

KP7_WG2, KP7_WG5, KP7_UW2, KP7_UW5, KA6_UW6, KP7_UK2, KP7_UK4,

KP7_UU1, KP7_KK2, KP7_KR1, KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach oraz opracowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem współczesnych technologii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Siedlecka-Karny
Prowadzący grup: Anna Siedlecka-Karny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)