Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PN2-1PD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska nauczycielska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Skrócony opis:

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela.

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych i elementów procesu porozumiewania się z uczniami w środowisku klasy szkolnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok II stopień, II semestr

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu treści humanistycznych i społecznych wymaganych od absolwenta studiów I stopnia

Liczba godzin ćwiczeń: 15

Liczba godzin wykładów: 15

Metody kształcenia: wykład, pokaz, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna

Formy organizacji zajęć: zbiorowa, grupowa jednolita i zróżnicowana

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 7 godz.

- przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 10 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń: 9 godz.

- konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 4 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 24 godz.

Literatura:

* Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

* Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019 lub Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2004

* Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2002 lub Kupisiewicz C., Dydaktyka, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu:

-- klasycznych i współczesne teorii uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjnych (KP7_WG2)

-- norm, procedur i dobrych praktyk stosowane w działalności dydaktycznej (KP7_WG4)

-- metod nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów (KP7_WG10)

Student w zakresie umiejętności:

-- potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania działań dydaktycznych (KP7_UW2)

-- potrafi tworzyć sytuacje dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia (KP7_UW6)

Student w zakresie kompetencji społecznych:

-- jest gotowy do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji (KP7_KO3)

-- jest gotowy do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka (KP7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium pisemne z zakresu treści ćwiczeń; egzamin pisemny z zakresu treści wykładów.

Kryteria oceniania testu: zaliczenie egzaminu/ćwiczeń następuje przy uzyskaniu min. 51% ogólnej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.