Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej po 1956 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-3HLPP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej po 1956 r.
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają dostarczyć historycznoliteracką wiedzę na temat polskiej literatury powojennej z uwzględnieniem literatury lat wojny i okupacji. Studenckie umiejętności oraz kompetencje wyniesione z zajęć powinny dotyczyć takiego analizowania i interpretowaniu tekstów oraz zjawisk literackich, które uwzględniają historycznoliteracki punkt odniesienia.

Skrócony opis:

Wprowadzeniem do wykładu jest przegląd historycznoliterackiego stanu badań. Jego treść to przede wszystkim przełomy historycznoliterackie z lat 1944-1948, 1956, 1975 oraz 1989, a także omówienie najważniejszych tendencji w polskiej powojennej prozie, poezji i dramaturgii, nastawione na relację literatura — rzeczywistość, spełnioną pod postacią ponadrodzajowej epopei nie tylko w prozie (Myśliwski), ale również w dramacie (Mrożek) i poezji (Herbert). Wykłady dopełnia prezentacja najważniejszych zjawisk literatury regionu oraz spotkanie z muzyką świata, któremu „patronuje” proza Ryszarda Kapuścińskiego.

Pełny opis:

- profil ogólnoakademicki

- stacjonarne

- obowiązkowy

- nauki humanistyczne/literaturoznawstwo

- rok 3., sem. 6.

- wymagania wstępne: wykłady, ćwiczenia oraz konwersatoria z historii literatury polskiej

- 15 godzin wykładu

- wykład

- 8 punktów ECTS

- udział w wykładach i ćwiczeniach: 45 h, przygotowanie do zajęć: 30h, napisanie pracy zaliczeniowej: 5 h, przygotowanie do zaliczenia: 5 h, przygotowanie do egzaminu: 120 h

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 h (3 punkty ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 h (5 punktów ECTS)

Literatura:

T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1993.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz.1-2, Warszawa 1982-1988.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1968, Warszawa 1998.

S. Burkot, Literatura polska po 1939 roku, wyd. 2, Warszawa 2007.

S. Burkot, Proza powojenna 1945-1987, Warszawa1991.

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego. Warszawa 2006.

R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991, Warszawa 1995.

T. Drewnowski, Próba scalenia, Warszawa 1997.

M. Dąbrowski, Literatura polska 1945-1995, Warszawa 1997.

S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

J. Jarzębski, Apetyt na przemianę, Kraków 1997.

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1998.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.

S. Barańczak, Po trzydziestce, „Odra” 1975, nr 7.

A. Sandauer, Ewolucja poezji polskiej 1945-1968 (debiuty powojenne), „Polityka” 1979, nr 18-20.

J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Teksty i teksty, Warszawa 1990.

A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury polskiej po 1956 roku oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej z tego okresu.

W jej ramach definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury;

opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego;

zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury.

FP1_ W03, W05, W06, W09.

Student potrafi scharakteryzować i omówić generacje twórców, grupy literackie, prądy filozoficzne i zjawiska kulturowe decydujące o tożsamości literatury polskiej po 1956 roku.

Umiejętność tę potwierdza, wyszukując, analizując, oceniając, selekcjonując i wykorzystując informacje zdobywane z różnych źródeł;

analizując tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej;

interpretując komunikat językowy z wykorzystaniem kontekstów i świadomością nastawienia badawczego;

planując i konstruując dłuższe wypowiedzi ustne sproblematyzowane interpretacyjnie;

samodzielnie zdobywając wiedzę i rozwijając umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Ponadto student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury badanych w ramach literaturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada też umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.

FP1_U01, U02, U03, U04, U05, U07, U08.

Student zyskuje kompetencje pozwalające na rozumienie rzeczywistości społecznej, poprzez odnajdywanie jej zapisu w literaturze polskiej po 1956 roku.

Dzięki temu nabywa świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego.

FP_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest nieweryfikowana obecność na wykładzie. Efekty kształcenia weryfikuje egzamin. Dopuszczenie do niego wymaga zaliczenia ćwiczeń z hlp oraz konwersatorium z adl.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska, Barbara Czarnecka, Dariusz Kulesza
Prowadzący grup: Kamila Budrowska, Barbara Czarnecka, Dariusz Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzeniem do wykładu jest przegląd historycznoliterackiego stanu badań. Jego treść to przede wszystkim przełomy historycznoliterackie z lat 1944-1948, 1956, 1975 oraz 1989.

Pełny opis:

Biorąc pod uwagę kryzys klasycznej historii literatury korzystającej z wzorca biologiczno-dynamicznego, warto szukać nowych form prezentacji materiału tworzącego historię polskiej literatury powojennej, zwanej też peerelowską, chociaż obie nazwy wymagają krytycznej analizy. Nowe formy korzystają z klasycznych kategorii, takich przełom, grupa literacka, pokolenie. Najważniejsza pozostaje więź między literaturą i polityką, zarówno patologiczna (socrealizm), jak i ocalająca zarówno politykę, jak i literaturę (Nowa Fala?, raczej przełom 1956 roku). Nazwa omawianego okresu, stosowane przy opisywaniu go kategorie, a wreszcie dominanta definiująca i determinująca literaturę polską lat 1944-1989 to wprowadzenie do przedstawienia przełomów historycznoliterackich związanych z latami 1944-1948, Październikiem 1956 roku, rokiem 1975 oraz zamykającym PRL przełomem 1989 roku. Każda z wymienionych zmian to punkt wyjścia do historycznoliterackiej opowieści o tekstach, autorach, instytucjach kultury oraz wydarzeniach tworzących polską literaturę powojenną.

Literatura:

T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1993.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz.1-2, Warszawa 1982-1988.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1968, Warszawa 1998.

S. Burkot, Literatura polska po 1939 roku, wyd. 2, Warszawa 2007.

S. Burkot, Proza powojenna 1945-1987, Warszawa1991.

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego. Warszawa 2006.

R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991, Warszawa 1995.

T. Drewnowski, Próba scalenia, Warszawa 1997.

M. Dąbrowski, Literatura polska 1945-1995, Warszawa 1997.

S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

J. Jarzębski, Apetyt na przemianę, Kraków 1997.

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1998.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.

S. Barańczak, Po trzydziestce, „Odra” 1975, nr 7.

A. Sandauer, Ewolucja poezji polskiej 1945-1968 (debiuty powojenne), „Polityka” 1979, nr 18-20.

J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Teksty i teksty, Warszawa 1990.

A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska, Barbara Czarnecka, Dariusz Kulesza
Prowadzący grup: Kamila Budrowska, Barbara Czarnecka, Dariusz Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzeniem do wykładu jest przegląd historycznoliterackiego stanu badań. Jego treść to przede wszystkim przełomy historycznoliterackie z lat 1944-1948, 1956, 1975 oraz 1989, a także omówienie najważniejszych tendencji w polskiej powojennej prozie, poezji i dramaturgii, nastawione na relację literatura — rzeczywistość, spełnioną pod postacią ponadrodzajowej epopei nie tylko w prozie (Myśliwski), ale również w dramacie (Mrożek) i poezji (Herbert). Wykłady dopełnia prezentacja najważniejszych zjawisk literatury regionu oraz spotkanie z muzyką świata, któremu „patronuje” proza Ryszarda Kapuścińskiego.

Pełny opis:

- profil ogólnoakademicki

- stacjonarne

- obowiązkowy

- nauki humanistyczne/literaturoznawstwo

- rok 3., sem. 6.

- wymagania wstępne: wykłady, ćwiczenia oraz konwersatoria z historii literatury polskiej

- 15 godzin wykładu

- wykład

- 8 punktów ECTS

- udział w wykładach i ćwiczeniach: 45 h, przygotowanie do zajęć: 30h, napisanie pracy zaliczeniowej: 5 h, przygotowanie do zaliczenia: 5 h, przygotowanie do egzaminu: 120 h

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 h (3 punkty ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 h (5 punktów ECTS)

Literatura:

T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1993.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz.1-2, Warszawa 1982-1988.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1968, Warszawa 1998.

S. Burkot, Literatura polska po 1939 roku, wyd. 2, Warszawa 2007.

S. Burkot, Proza powojenna 1945-1987, Warszawa1991.

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego. Warszawa 2006.

R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991, Warszawa 1995.

T. Drewnowski, Próba scalenia, Warszawa 1997.

M. Dąbrowski, Literatura polska 1945-1995, Warszawa 1997.

S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

J. Jarzębski, Apetyt na przemianę, Kraków 1997.

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1998.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.

S. Barańczak, Po trzydziestce, „Odra” 1975, nr 7.

A. Sandauer, Ewolucja poezji polskiej 1945-1968 (debiuty powojenne), „Polityka” 1979, nr 18-20.

J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Teksty i teksty, Warszawa 1990.

A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska, Barbara Czarnecka, Dariusz Kulesza
Prowadzący grup: Kamila Budrowska, Mariusz Leś, Iwona Rusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzeniem do wykładu jest przegląd historycznoliterackiego stanu badań. Jego treść to przede wszystkim przełomy historycznoliterackie z lat 1944-1948, 1956, 1975 oraz 1989, a także omówienie najważniejszych tendencji w polskiej powojennej prozie, poezji i dramaturgii, nastawione na relację literatura — rzeczywistość, spełnioną pod postacią ponadrodzajowej epopei nie tylko w prozie (Myśliwski), ale również w dramacie (Mrożek) i poezji (Herbert). Wykłady dopełnia prezentacja najważniejszych zjawisk literatury regionu oraz spotkanie z muzyką świata, któremu „patronuje” proza Ryszarda Kapuścińskiego.

Pełny opis:

- profil ogólnoakademicki

- stacjonarne

- obowiązkowy

- nauki humanistyczne/literaturoznawstwo

- rok 3., sem. 6.

- wymagania wstępne: wykłady, ćwiczenia oraz konwersatoria z historii literatury polskiej

- 15 godzin wykładu

- wykład

- 8 punktów ECTS

- udział w wykładach i ćwiczeniach: 45 h, przygotowanie do zajęć: 30h, napisanie pracy zaliczeniowej: 5 h, przygotowanie do zaliczenia: 5 h, przygotowanie do egzaminu: 120 h

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 h (3 punkty ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 h (5 punktów ECTS)

Literatura:

T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1993.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz.1-2, Warszawa 1982-1988.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1968, Warszawa 1998.

S. Burkot, Literatura polska po 1939 roku, wyd. 2, Warszawa 2007.

S. Burkot, Proza powojenna 1945-1987, Warszawa1991.

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego. Warszawa 2006.

R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991, Warszawa 1995.

T. Drewnowski, Próba scalenia, Warszawa 1997.

M. Dąbrowski, Literatura polska 1945-1995, Warszawa 1997.

S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

J. Jarzębski, Apetyt na przemianę, Kraków 1997.

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1998.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.

S. Barańczak, Po trzydziestce, „Odra” 1975, nr 7.

A. Sandauer, Ewolucja poezji polskiej 1945-1968 (debiuty powojenne), „Polityka” 1979, nr 18-20.

J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Teksty i teksty, Warszawa 1990.

A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzeniem do wykładu jest przegląd historycznoliterackiego stanu badań. Jego treść to przede wszystkim przełomy historycznoliterackie z lat 1944-1948, 1956, 1975 oraz 1989, a także omówienie najważniejszych tendencji w polskiej powojennej prozie, poezji i dramaturgii, nastawione na relację literatura — rzeczywistość, spełnioną pod postacią ponadrodzajowej epopei nie tylko w prozie (Myśliwski), ale również w dramacie (Mrożek) i poezji (Herbert). Wykłady dopełnia prezentacja najważniejszych zjawisk literatury regionu oraz spotkanie z muzyką świata, któremu „patronuje” proza Ryszarda Kapuścińskiego.

Pełny opis:

- profil ogólnoakademicki

- stacjonarne

- obowiązkowy

- nauki humanistyczne/literaturoznawstwo

- rok 3., sem. 6.

- wymagania wstępne: wykłady, ćwiczenia oraz konwersatoria z historii literatury polskiej

- 15 godzin wykładu

- wykład

- 8 punktów ECTS

- udział w wykładach i ćwiczeniach: 45 h, przygotowanie do zajęć: 30h, napisanie pracy zaliczeniowej: 5 h, przygotowanie do zaliczenia: 5 h, przygotowanie do egzaminu: 120 h

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 h (3 punkty ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 h (5 punktów ECTS)

Literatura:

T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1993.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz.1-2, Warszawa 1982-1988.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1968, Warszawa 1998.

S. Burkot, Literatura polska po 1939 roku, wyd. 2, Warszawa 2007.

S. Burkot, Proza powojenna 1945-1987, Warszawa1991.

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego. Warszawa 2006.

R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991, Warszawa 1995.

T. Drewnowski, Próba scalenia, Warszawa 1997.

M. Dąbrowski, Literatura polska 1945-1995, Warszawa 1997.

S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

J. Jarzębski, Apetyt na przemianę, Kraków 1997.

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1998.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.

S. Barańczak, Po trzydziestce, „Odra” 1975, nr 7.

A. Sandauer, Ewolucja poezji polskiej 1945-1968 (debiuty powojenne), „Polityka” 1979, nr 18-20.

J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980, w: Teksty i teksty, Warszawa 1990.

A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)