Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie etap 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-2SEMG3
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 19.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Temat seminarium: Dyskursy społeczne w perspektywie lingwistycznej

Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych. Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa, stylu, gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu. Przedmiotem eksploracji mogą być źródła współczesne (zwłaszcza strony internetowe) lub historyczne (pamiętniki, listy, beletrystyka) dokumentujące różne odmiany komunikacji: środowiskowe (np. dyskurs kinomanów, ekologów, prawników); tematyczne (np. dyskurs wokół języka, rodziny, edukacji, zdrowia, kulinariów); funkcjonalne (np. dyskurs normatywny, etyczny, perswazyjny) i in.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne /językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok 2. stopnia, semestr I i II

Wymagania wstępne: semantyka i pragmatyka językowa

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium - 60 godzin

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: praca dyplomowa, aktywność na zajęciach, systematyczność pracy, stopień zaangażowania w zbieranie materiałów i pisanie pracy, udział w dyskusjach

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: 130 godzin

udział w zajęciach: 60 godz.

samodzielne lektury: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 40 godzin

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. godz. (5 ECTS),

zajęcia praktyczne 40 godz. (3 ECTS)

Literatura:

1) Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz i in., Katowice 2016.

2) Szczepankowska I., Integracyjny wymiar współczesnej analizy dyskursu w świetle prac językoznawczej szkoły francuskiej, „Stylistyka” 2014, t. XXIII, s. 31-48.

3) Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990;

4) Kreowanie świata w tekstach, pod red. A. M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Lublin 1995;

5) J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008

6) M. Wojtak, Rozłożone gazety, Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015.

7) Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

8) I. Loewe, Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018.

9) Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko, Wrocław 2005;

10) Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003;

11) Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.

12) Współczesne analizy dyskursu, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów 2005.

13) Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993.

14) Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice badań nad dyskursem;

2) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów medialnych;

3) posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach dyskursów społecznych

3) zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: KA7_WG1 KA7_WG2 KA7_WK2

Umiejętności:

1) formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji oraz prowadzi dyskusję z innymi badaczami;

2) analizuje ii kontekstowo interpretuje komunikaty medialne z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego;

3) formułuje syntetyczne wypowiedzi pisemne i ustne z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii;

4) Potrafi wykorzystać źródła w indywidualnej pracy analityczno- interpretacyjnej.

5) Posiada umiejętność porozumiewania się z niespecjalistami i przedstawicielami nauk pokrewnych.

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_UWKOU1 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 , KA7_UWOU1

Kompetencje:

1) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

2) określa priorytety służące realizacji zadania badawczego

3) dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej.

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_ KOR2 KA7_ KKO1 KA7_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania i udziału w dyskusji na zajęciach.

Ocena postępów w pisaniu pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kieżuń
Prowadzący grup: Anna Kieżuń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: Kamila Budrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szerszunowicz
Prowadzący grup: Joanna Szerszunowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Temat seminarium: Dyskursy społeczne w perspektywie lingwistycznej

Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych. Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa, stylu, gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu. Przedmiotem eksploracji mogą być źródła współczesne (zwłaszcza strony internetowe) lub historyczne (pamiętniki, listy, beletrystyka) dokumentujące różne odmiany komunikacji: środowiskowe (np. dyskurs kinomanów, ekologów, prawników); tematyczne (np. dyskurs wokół języka, rodziny, edukacji, zdrowia, kulinariów); funkcjonalne (np. dyskurs normatywny, etyczny, perswazyjny) i in.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne /językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok 2. stopnia, semestr I i II

Wymagania wstępne: semantyka i pragmatyka językowa

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium - 60 godzin

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: praca dyplomowa, aktywność na zajęciach, systematyczność pracy, stopień zaangażowania w zbieranie materiałów i pisanie pracy, udział w dyskusjach

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: 130 godzin

udział w zajęciach: 60 godz.

samodzielne lektury: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 40 godzin

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. godz. (5 ECTS),

zajęcia praktyczne 40 godz. (3 ECTS)

Literatura:

1) Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz i in., Katowice 2016.

2) Szczepankowska I., Integracyjny wymiar współczesnej analizy dyskursu w świetle prac językoznawczej szkoły francuskiej, „Stylistyka” 2014, t. XXIII, s. 31-48.

3) Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990;

4) Kreowanie świata w tekstach, pod red. A. M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Lublin 1995;

5) J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008

6) M. Wojtak, Rozłożone gazety, Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015.

7) Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

8) I. Loewe, Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018.

9) Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko, Wrocław 2005;

10) Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003;

11) Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.

12) Współczesne analizy dyskursu, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów 2005.

13) Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993.

14) Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Temat seminarium: Dyskursy społeczne w perspektywie lingwistycznej

Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych. Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa, stylu, gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu. Przedmiotem eksploracji mogą być źródła współczesne (zwłaszcza strony internetowe) lub historyczne (pamiętniki, listy, beletrystyka) dokumentujące różne odmiany komunikacji: środowiskowe (np. dyskurs kinomanów, ekologów, prawników); tematyczne (np. dyskurs wokół języka, rodziny, edukacji, zdrowia, kulinariów); funkcjonalne (np. dyskurs normatywny, etyczny, perswazyjny) i in.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne /językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok 2. stopnia, semestr I i II

Wymagania wstępne: semantyka i pragmatyka językowa

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium - 60 godzin

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: praca dyplomowa, aktywność na zajęciach, systematyczność pracy, stopień zaangażowania w zbieranie materiałów i pisanie pracy, udział w dyskusjach

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: 130 godzin

udział w zajęciach: 60 godz.

samodzielne lektury: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 40 godzin

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. godz. (5 ECTS),

zajęcia praktyczne 40 godz. (3 ECTS)

Literatura:

1) Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz i in., Katowice 2016.

2) Szczepankowska I., Integracyjny wymiar współczesnej analizy dyskursu w świetle prac językoznawczej szkoły francuskiej, „Stylistyka” 2014, t. XXIII, s. 31-48.

3) Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990;

4) Kreowanie świata w tekstach, pod red. A. M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Lublin 1995;

5) J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008

6) M. Wojtak, Rozłożone gazety, Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015.

7) Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

8) I. Loewe, Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018.

9) Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko, Wrocław 2005;

10) Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003;

11) Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.

12) Współczesne analizy dyskursu, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów 2005.

13) Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993.

14) Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)