Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1SEM2
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk językoznawczych w zakresie wybranej tematyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- uporządkowanie i pogłębienie wiedzy obejmującej terminologię, teorię i metodologię z zakresu wybranej dziedziny językoznawstwa;

- teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do samodzielnej pracy nad rozprawą naukową z wybranej dziedziny językoznawstwa;

- opanowanie umiejętności formułowania krytycznej analizy i interpretacji materiału źródłowego na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej;

- przygotowanie do pracy nad syntetyczną rozprawą monograficzną z wybranej dziedziny językoznawstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I, II rok drugiego stopnia, semestr I-IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godz + 60 godz..

Metody dydaktyczne: konsultacje, ćwiczenia

Punkty ECTS: 30 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w seminariach: 60 x 2 = 120 Uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz. praca samodzielna: 70 godz.

przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 120 + 240 + 2 = 362 godz. 12 pkt

o charakterze praktycznym 30 pkt

Literatura:

Szczegółowy dobór literatury uzależniony jest od wybranego tematu pracy magisterskiej.

Literatura o charakterze ogólnym:

Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1979.

Русская грамматика, под ред. Н. Ю. Шведовой, Москва 1980.

Современный русский язык, под ред. Д. Э. Розенталя, Москва 1979.

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, część 2 i 3, Warszawa 1987.

W. Zmarzer, Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), Warszawa 1992.

Polskie nazwy własne encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Kraków 2005.

Słowiańska onomastyka: Encyklopedia, red. J. Duma, E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, t. I-II, Warszawa 2002-2003.

E. Rzetelska-Feleszko, W świecie nazw własnych, Warszawa-Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu historii literatury rosyjskiej od 1895 r. po czasy najnowsze, pojmowanej jako proces rozwojowy twórczości literackiej w aspekcie historycznym, społecznym i estetycznym (K_W05, K_W07).

2. Ma usystematyzowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię i metodologię badań z zakresu literaturoznawstwa (K_W03).

3. Umie właściwie analizować i interpretować wybrane teksty literackie (teksty należące do literatury rosyjskiej od końca XIX w. do czasów obecnych) przy zastosowaniu prawidłowej terminologii literaturoznawczej (posługuje się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa) (K_W09, K_W02, K_U02, K_U04, K_U05).

4. Ma podstawową wiedzę na temat związku historii literatury z filozofią, historią, naukami społeczno-politycznymi (K_W07).

5. Posiada wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięciach z zakresu literaturoznawstwa (K_W08).

6. Umie formułować i analizować problemy badawcze z zakresu literatury rosyjskiej z wykorzystaniem różnych źródeł; potrafi opracowywać i prezentować wyniki swojej pracy w formie pisemnej (K_U02, K_U11).

7. Umie samodzielnie zdobywać i uzupełniać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii literatury. Świadomie rozwija własne zainteresowania i upodobania kulturalne. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań (K_U03, K_K09, K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, dyskusja, kwerendy bibliograficzne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe, złożenie pracy magisterskiej po IV semestrze, egzamin magisterski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Czerwiński
Prowadzący grup: Grzegorz Czerwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)