Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty tłumaczeniowe - przekład tekstów literackich z języka obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1WART
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe - przekład tekstów literackich z języka obcego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia poświęcone są praktycznym ćwiczeniom w tłumaczeniu tekstów literackich z języka obcego.

Studenci poznają warsztat i specyfikę pracy tłumacza.

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych tekstów literackich zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń. Ćwiczeniom

translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są praktycznym ćwiczeniom w tłumaczeniu tekstów literackich z języka obcego.

Studenci poznają warsztat i specyfikę pracy tłumacza.

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych tekstów literackich zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń. Ćwiczeniom

translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_15

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok studiów stacjonarnych II stopnia semestr I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w ćwiczeniach: 30h (1,2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć 40h (1,6 ETCS)

Udział w konsultacjach 30h (1,2 ETCS)

Razem:100 h (co odpowiada 4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h (co odpowiada 2,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerzan E., Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998.

- Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1990.

- Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 340-RT2-2WTL, w cyklu: 2020, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4

21.04.2022 11:09

- Влахов С., Флорин С., Непереводимое в переводе, Москва 1980.

- Латышев Л.К., Технология перевода, Москва 2001.

- Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.

Literatura uzupełniająca:

- Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.

- Gołąb Z., Heinz A., Polański K., Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968.

- Wadas-Woźny H.U., Teoria i praktyka przekładu – wybrane zagadnienia (gramatyka porównawcza języka polskiego i rosyjskiego),

Siedlce 2004.

- Алимов В.В., Интерференция в переводе, Москва 2005

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

złożone pojęcia translatoryczne oraz metody i strategie tłumaczenia KA7_WG6,

zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i innych wytworów kultury danego obszaru językowego w obrębie wybranych tradycji i teorii i językoznawczych KA7_WG7,

zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych KA7_WG8,

współczesne uwarunkowania społeczno-kulturowe danego obszaru językowego KA7_WG11,

złożone prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją KA7_WK2,

zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego KA7_WK3,

Student potrafi:

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki KA7_UW1,

dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KA7_UW5,

komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców używając specjalistycznej terminologii z zakresu językoznawstwa i translatoryki z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych KA7_UK1,

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KA7_UU1,

Student gotów jest do:

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KA7_KK2,

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu tłumacza KA7_KR1,

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej tłumacza oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad KA7_KR2.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Przy ocenianiu brana jest pod uwagę aktywność studenta na zajęciach, prezentacja

problemów i rozwiązań tłumaczeniowych, oceny z kolokwium z praktycznego tłumaczenia tekstów, zaliczenie ćwiczeń domowych.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą student obowiązany jest niezwłocznie

przedstawić zwolnienie lekarskie w terminie do 7 po zakończeniu zwolnienia. Opuszczenie więcej niż 5 zajęć w semestrze skutkuje nie

uzyskaniem zaliczenia.

Uzyskanie pozytywnych ocen semestralnych z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z tego przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziedzic
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziedzic
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)