Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty tłumaczeniowe - przekład tekstów literackich z języka obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1WART
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe - przekład tekstów literackich z języka obcego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia poświęcone są praktycznym ćwiczeniom w tłumaczeniu tekstów literackich z języka obcego.

Studenci poznają warsztat i specyfikę pracy tłumacza.

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych tekstów literackich zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń. Ćwiczeniom

translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są praktycznym ćwiczeniom w tłumaczeniu tekstów literackich z języka obcego.

Studenci poznają warsztat i specyfikę pracy tłumacza.

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych tekstów literackich zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń. Ćwiczeniom

translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych II stopnia semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w ćwiczeniach: 30h (1,2 ETCS)

Przygotowanie do zajęć 40h (1,6 ETCS)

Udział w konsultacjach 30h (1,2 ETCS)

Razem:100 h (co odpowiada 4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h (co odpowiada 2,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Balcerzan E., Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Katowice 1998.

- Dzierżanowska H., Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1990.

- Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 340-RT2-2WTL, w cyklu: 2020, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4

21.04.2022 11:09

- Влахов С., Флорин С., Непереводимое в переводе, Москва 1980.

- Латышев Л.К., Технология перевода, Москва 2001.

- Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.

Literatura uzupełniająca:

- Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.

- Gołąb Z., Heinz A., Polański K., Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968.

- Wadas-Woźny H.U., Teoria i praktyka przekładu – wybrane zagadnienia (gramatyka porównawcza języka polskiego i rosyjskiego),

Siedlce 2004.

- Алимов В.В., Интерференция в переводе, Москва 2005

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

złożone pojęcia translatoryczne oraz metody i strategie tłumaczenia (KP7_WG6)

złożone zjawiska i procesy literackie oraz współczesne teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi (KP7_WG3)

zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (KP7_WK3)

zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych (KP7_WG8).

Student potrafi:

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki (KP7_UW1);

przeprowadzać pogłębioną analizę i interpretację tekstów literackich z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KP7_UW3); przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KP7_UW4);

posługiwać się kierunkowym językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (KP7_UK5);

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (KP7_UU1).

Student jest gotów do:

krytycznej oceny odbieranych treści (KP7_KK2);

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (KP7_KK1);

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad (KP7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. W celu uzyskania zaliczenia student powinien: systematycznie uczęszczać na zajęcia (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, nieobecności należy odpracować poprzez wykonanie zadań), aktywnie uczestniczyć w zajęciach i wykonać wszystkie zadania (czytanie lektur, przekłady) realizowane w trakcie ćwiczeń lub w ramach pracy domowej, wykonać projekt zaliczeniowy (prezentacja własnego przekładu wybranego działa wraz z omówieniem kontekstu i analizą rozwiązań tłumaczeniowych).

W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą student obowiązany jest niezwłocznie przedstawić zwolnienie lekarskie w terminie do 7 po zakończeniu zwolnienia. Opuszczenie więcej niż 5 zajęć w semestrze skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziedzic
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziedzic
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)