Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-2SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.letni - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 2 stopień 2 rok sem.zimowy - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 24.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres wiadomości: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna podstawową terminologię nauk filologicznych; ma usystematyzowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię badań z zakresu literaturoznawstwa; ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami; ma elementarną wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju z zakresu specjalizacji literaturoznawczej; ma elementarną wiedzę na temat złożonego charakteru języka oraz jego historycznej zmienności.


Zakres umiejętności: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie literaturoznawstwa; potrafi dokonać analizy językowej wypowiedzi reprezentujących różne odmiany języka obcego; potrafi biegle posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; potrafi napisać w języku rosyjskim tekst odpowiadający podstawowym wymaganiom


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Nazwa kierunku studiów: filologia rosyjska

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski, polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_17

Rok studiów /semestr: I, II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury rosyjskiej, metodologia badań literaturoznawczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godzin, 30 godz w każdym semestrze

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 8

Wskaźniki ilościowe:

Bilans nakładu pracy studenta Udział w seminariach: 60 x 2 = 120 uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz. praca samodzielna: 70 godz.

przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.

przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Literatura:

Proponowana literatura przedmiotu wynika ze specyfiki seminarium magisterskiego i jest przedstawiana w części szczegółowej sylabusa.

Efekty uczenia się:

Student

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu wybranej dziedziny literaturoznawstwa K_W01, K_W02, K_W08.

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z wybranej dziedziny literaturoznawstwa oraz dziedzin z nią powiązanych K_W03.

- potrafi przeprowadzić i sformułować krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów oraz materiału źródłowego na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej K_U02.

- umie dokonywać syntezy różnych idei i poglądów, dobierać i stosować metody pozwalające na opracowanie własnych wyników badań K_U03, K_U04.

- umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem cudzych poglądów K_U07, K_U08.

- potrafi przygotować syntetyczną pracę monograficzną z wybranej dziedziny literaturoznawstwa K_U11, K_U12.

- ma świadomość teoretycznego i metodologicznego przygotowania do samodzielnej pracy nad rozprawą naukową oraz potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju K_K01.

- dostrzega wagę problemów etycznych w życiu społecznym oraz w pracy badawczej zgodnie z zasadami etyki naukowej i zawodowej; ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej K_W07, K_U06.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego. Uczestniczenie w konsultacjach, warsztatach grupowych , dyskusjach, praca w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy bibliograficzne itp.).

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie cząstkowe, praca magisterska, egzamin magisterski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Twaranowicz
Prowadzący grup: Halina Twaranowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Nazwa kierunku studiów: filologia rosyjska

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski, polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_17

Rok studiów /semestr: I, II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury rosyjskiej, metodologia badań literaturoznawczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godzin, 30 godz w każdym semestrze

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 8

Wskaźniki ilościowe:

Bilans nakładu pracy studenta Udział w seminariach: 60 x 2 = 120 uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz. praca samodzielna: 70 godz.

przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.

przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Literatura:

Proponowana literatura przedmiotu wynika ze specyfiki seminarium magisterskiego i jest przedstawiana w części szczegółowej sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilia Citko
Prowadzący grup: Lilia Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Nazwa kierunku studiów: filologia rosyjska

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski, polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_17

Rok studiów /semestr: I, II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury rosyjskiej, metodologia badań literaturoznawczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godzin, 30 godz w każdym semestrze

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 8

Wskaźniki ilościowe:

Bilans nakładu pracy studenta Udział w seminariach: 60 x 2 = 120 uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz. praca samodzielna: 70 godz.

przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.

przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Literatura:

Proponowana literatura przedmiotu wynika ze specyfiki seminarium magisterskiego i jest przedstawiana w części szczegółowej sylabusa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa ma za zadanie ugruntować wiedzę i umiejętności zdobywane przez studentów na studiach I i II stopnia oraz prowadzić do napisania pod kierunkiem promotora samodzielnej pracy magisterskiej z zakresu podjętej problematyki.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Nazwa kierunku studiów: filologia rosyjska

Poziom kształcenia: II stopień

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: język rosyjski, polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, MK_17

Rok studiów /semestr: I, II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury rosyjskiej, metodologia badań literaturoznawczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godzin, 30 godz w każdym semestrze

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 8

Wskaźniki ilościowe:

Bilans nakładu pracy studenta Udział w seminariach: 60 x 2 = 120 uczestnictwo w konsultacjach: 240 godz. praca samodzielna: 70 godz.

przygotowanie rozprawy magisterskiej: 450 godz.

przygotowanie do egzaminu końcowego i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. + 2 godz.

Literatura:

Proponowana literatura przedmiotu wynika ze specyfiki seminarium magisterskiego i jest przedstawiana w części szczegółowej sylabusa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)