Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia wschodnich sąsiadów Polski (Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-3NHW
Kod Erasmus / ISCED: 08.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia wschodnich sąsiadów Polski (Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Strona przedmiotu: http://amir@uwb.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Kultura religijna w Europie Środkowo-Wschodniej 430-KS2-1KON29

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura religijna w Europie Środkowo-Wschodniej 430-KS2-1KON29

Założenia (opisowo):

Najnowsza historia Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy, głownie dzieje XX w.

Kształtowanie nowych podstaw stosunków polsko-rosyjskich i celów polityki Polski wobec Federacji Rosyjskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

Geopolityczne rozbieżności Europy z Rosją w latach 1993–2023

Obwód Kaliningradzki jako czynnik wpływający na stosunki polityczne w Europie Pogłębianie wzajemnych sprzeczności w relacjach z Rosją z Europą i USA (2000–2023).

Wojna o Ukrainę 2014-2023

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Najnowsza historia Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy, głownie dzieje XX w.

Kształtowanie nowych podstaw stosunków polsko-rosyjskich i celów polityki Polski wobec Federacji Rosyjskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

Geopolityczne rozbieżności Europy z Rosją w latach 1993–2023

Obwód Kaliningradzki jako czynnik wpływający na stosunki polityczne w Europie Pogłębianie wzajemnych sprzeczności w relacjach z Rosją z Europą i USA (2000–2023).

Wojna o Ukrainę 2014-2023

Pełny opis:

Przedmiotem badań jest polityka wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989–2023. Obejmują one analizę wielostronnych relacji dyplomatycznych i politycznych, gospodarczych i militarnych. Uwarunkowania historyczne, narodowościowe i ustrojowo-prawne przedstawione zostały jako tło lub uzupełnienie procesu przyczynowo skutkowego. Próby kształtowania pierwszych koncepcji polityki wschodniej UE i NARO wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi obarczone były zaszłościami z czasów ZSRR. Prowadzenie polityki zagranicznej wobec wschodnich sąsiadów wymagało ze strony UE i NATO budowy na nowo stosunków z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Zasadnicza zmiana tych relacji nastąpiła po 2014 roku, kiedy Rosja podjęła ekspansję wobec Ukrainy a wcześniej wobec Gruzji. Politykę wokół Rosji należy rozpatrywać w szerszym międzynarodowym kontekście z uwzględnieniem polityki Chin, Indii, krajów należących do grupy BIKS

Literatura:

śukowski A. (red.), Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Olsztyn 2004.

Stępień-Kuczyńska A., JałmuŜna J. (red.), Dialog europejski Zachód – Wschód. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo, Toruń 2006.

Strzelczyk J., Ucieczka ze Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989–1993, Warszawa 2002.

Magdziak-Miszewska A. (red.), Polska – Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości, Warszawa 1998.

Dobroczyński M., Lipiec-Zajchowska M. (red.), Wschód jako partner Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

Dobroczyński M., Marszałek-Kawa J. (red.), Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan, Toruń 2005.

Albin B.J., Baluk W. (red.), Europa Wschodnia. Dekada transformacji. Rosja, Wrocław 2003.

A. Mironowicz, Państwo i Cerkiew prawosławna w Rosji, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj i E. Podgajna, Lublin 2012, s. 71-86.

A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w dziejach Rosji, [w:] Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III. Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013, s. 87-128.

A. Mironowicz, Wstęp, [w:] Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III. Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013, s. 11-13.

Efekty uczenia się:

śukowski A. (red.), Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Olsztyn 2004.

Stępień-Kuczyńska A., JałmuŜna J. (red.), Dialog europejski Zachód – Wschód. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo, Toruń 2006.

Strzelczyk J., Ucieczka ze Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989–1993, Warszawa 2002.

Magdziak-Miszewska A. (red.), Polska – Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości, Warszawa 1998.

Dobroczyński M., Lipiec-Zajchowska M. (red.), Wschód jako partner Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

Dobroczyński M., Marszałek-Kawa J. (red.), Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan, Toruń 2005.

Albin B.J., Baluk W. (red.), Europa Wschodnia. Dekada transformacji. Rosja, Wrocław 2003.

A. Mironowicz, Państwo i Cerkiew prawosławna w Rosji, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj i E. Podgajna, Lublin 2012, s. 71-86.

A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w dziejach Rosji, [w:] Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III. Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013, s. 87-128.

A. Mironowicz, Wstęp, [w:] Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III. Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013, s. 11-13.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i metody nauczania: ćwiczenia, z elementami prezentacji wizualnej; praca projektowa

Metody dydaktyczne: metoda podająca - wykład, analiza tekstów

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Przygotowanie raportu, czytanie lektur: 23 godz.

Razem: 75 godz. (3 pkt)Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz. (1,2 pkt)

o charakterze praktycznym 23 godz. (1,8 pkt)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Janusz Danieluk, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski, Antoni Mironowicz, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski, Antoni Mironowicz, Wojciech Śleszyński, Marek Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)