Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjny system organów państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-1KSO Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjny system organów państwowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 1 rok 1 stopnia sem. Letni
Administracja Niestacjonarna 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia mają pomóc w zrozumieniu roli instytucji ustrojowych w państwie oraz przybliżyć zasady i procedury ich funkcjonowania. Słuchacze mają zrozumieć genezę ustroju państwa, wzajemne relacje między głównymi organami państwa, praktykę działania głównych organów państwa, opanować zasadnicze instytucjonalne i materialne gwarancje Konstytucji, praw i wolności oraz obowiązków obywatelskich.

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentacje praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, relacje telewizyjne oraz internetowe - w tym relacje z posiedzeń izb parlamentu i jego organów).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1 i 2

Wymagania wstępne – (brak)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – łącznie 64 godz. (w ty, 32 godz. e-learningu): 48 godzin wykładu (w tym 24 godz. e-learningu) oraz 16 godz. ćwiczeń (w tym 8 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – klasyczny wykład (także w formie zdalnej), prezentacje, dyskusja, wypowiedzi studentów na zadany temat, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS - 10

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 64 godz. (w tym 32 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu – 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 103,5 godz., egzamin - 2 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 137,5 godzin, co odpowiada 5,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997

S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, wyd. 4, Białystok 2020

Możliwe wykorzystanie innej literatury, zwłaszcza przy poszczególnych modułach prowadzonych w trybie on-line (zdalnie).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa ustrojowego oraz funkcjonowania administracji publicznej (KA6_WG3);

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej (KA6_UW2);

- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (KA6_UO2);

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa ustrojowego oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_KK1);

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa ustrojowego oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny łączący formę testu oraz tzw. pytań opisowych (możliwe wykorzystanie platformy Eduportal). Przy ocenie końcowej uwzględnia się punkty uzyskane przez studentów za zadania rozwiązywane na platformie Eduportal podczas roku akademickiego przy poszczególnych modułach nauczania. Skala oceny od 2 do 5. Egzamin poprawkowy w formie ustnej (możliwe wykorzystanie platformy Eduportal).

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń następuję w formie kolokwium pisemnego (możliwe wykorzystanie platformy Eduportal).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jackiewicz
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Andrzej Jackiewicz, Monika Wiszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jackiewicz
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Andrzej Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.