Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makro i mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-1MIM
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makro i mikroekonomia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse.

Rok studiów/sem. - rok I /sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta

– udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu),

- przygotowanie do zajęć i zaliczenia 54 godz.,

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4 godz.

- zaliczenie - 2 godz.

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 21 godzin, co odpowiada 0,84 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2022.

3. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

4. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

5. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

6. Ekonomia i prawo: wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

7. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2021.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

EKO-WG1 - podstawowe ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej - (KA6_WK2)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

EKO-UM1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania gospodarki (w tym sektora publicznego) oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze sektora publicznego -(KA6_UW2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

EKO-KS1 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się zaliczeniem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych.

Przedmiot uważa się za zaliczony przy uzyskaniu na zaliczeniu min. 51% poprawnych odpowiedzi. Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z późn. zm.)

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)