Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3PPG Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa, jego biernych i czynnych podmiotów oraz działalności gospodarczej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. VI.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (zdalnie w czasie rzeczywistym).

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 9.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 93 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018

Literatura uzupełniająca:

G. Kozieł (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz, wyd. CH Beck, 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W12 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U04 - potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa,

K_U05 - potrafi wyróżnić podstawowe modele i funkcje administracji oraz prognozować procesy i zjawiska społeczne związane z administracją z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi,

K_U07 - potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych,

K_U10 - posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji,

K_K06 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,

K_K07 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.