Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-1RAP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty fakultatywne
Administracja Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Przedstawione zostaną regulacje mające zastosowanie w administracji rządowej i samorządowej oraz organy powołane do walki z korupcją.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Wskazane zostaną obok korupcji także inne patologie obecne w administracji publicznej.

Przedstawione zostaną różne środki do walki z korupcją o charakterze prewencyjnym, detekcyjnym i penalizującym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - I rok/semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje

Punkty ECTS - 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu, synchronicznie 4 i asynchronicznie 3), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Suwaj P.J, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009

Kijowski D.R., Suwaj P.J., Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009

Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, 2009

Jasiński W., Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

Literatura uzupełniająca:

Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Warszawa 2012

Melezini A., Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, Warszawa 2012

Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2015

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych, CBA 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz działania administracji publicznej

(KA7_WG4)

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego)

- właściwy dobór informacji pochodzących ze wsponianych wyżej źródeł, a także dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji.

(KA7_UW1)

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotowy do:

Odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego,

− podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

(KA7_KR1)

Sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne lub ustne, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Wskazane zostaną obok korupcji także inne patologie obecne w administracji publicznej.

Przedstawione zostaną różne środki do walki z korupcją o charakterze prewencyjnym, detekcyjnym i penalizującym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - I rok/semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje

Punkty ECTS - 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Suwaj P.J, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009

Kijowski D.R., Suwaj P.J., Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009

Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, 2009

Jasiński W., Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

Literatura uzupełniająca:

Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Warszawa 2012

Melezini A., Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, Warszawa 2012

Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Wskazane zostaną obok korupcji także inne patologie obecne w administracji publicznej.

Przedstawione zostaną różne środki do walki z korupcją o charakterze prewencyjnym, detekcyjnym i penalizującym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - I rok/semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje

Punkty ECTS - 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Suwaj P.J, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009

Kijowski D.R., Suwaj P.J., Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009

Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, 2009

Jasiński W., Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

Literatura uzupełniająca:

Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Warszawa 2012

Melezini A., Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, Warszawa 2012

Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z administracyjnoprawnymi aspektami przeciwdziałania korupcji. Wskazane zostaną obok korupcji także inne patologie obecne w administracji publicznej.

Przedstawione zostaną różne środki do walki z korupcją o charakterze prewencyjnym, detekcyjnym i penalizującym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - I rok/semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 7 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje

Punkty ECTS - 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Suwaj P.J, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009

Kijowski D.R., Suwaj P.J., Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009

Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, 2009

Jasiński W., Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

Literatura uzupełniająca:

Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Warszawa 2012

Melezini A., Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, Warszawa 2012

Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)