Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne z umowami w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2PCU Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne z umowami w administracji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną ogólne zasady i wybrane szczegółowe instytucje prawa cywilnego. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej w tym zakresie wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę działania administracji publicznej przy wykorzystaniu cywilnoprawnej metody regulacji stosunków społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok II/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarys prawa cywilnego, pod red. E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012

A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012

A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012

A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej KA6_WG3,

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej KA6_WK2

Umiejętności, absolwent potrafi:

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem administracji publicznej KA6_UK1

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusz publicznego KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne lub ustne. Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia maksymalnie o jedną ocenę.

Egzamin - pisemny lub ustny.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michałowski
Prowadzący grup: Joanna Huzarska, Rafał Michałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michałowski
Prowadzący grup: Rafał Michałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.