Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-3OZA
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.3 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoriami oraz technikami organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Studenci zapoznają się także z zasadami realizacji zadań z zakresu administracji publicznej. Celem zajęć jest wyposażenie studenta w umiejętność analizy organizacji w strukturach administracji publicznej oraz sposobu zarządzania zadaniami wykonywanymi przez jej organy w jak najefektywniejszy sposób.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar teorii i technik organizacji i zarządzania w administracji publicznej.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków oraz prezentacji multimedialnych (możliwe prowadzenie zajęć zdalnie); druga część realizowana jest przy użyciu platformy EduPortal oraz konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr - III rok/semestr VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 14 godzin e-learningu) i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń, w tym łącznie 14 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 27 godz., egzamin 2 godz. Razem: 164 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatura podstawowej:

Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków, 2001

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Putka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002

Hauser J., Kukiełka M. (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Kraków 2002

Hatch M. J., Teoria organizacji, Warszawa PWN, 2004

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

Sakowicz M. (red.) Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Warszawa 2011

Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Difin, 2013.

Mazur S. (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Kisilowska I., Kisilowski M., Administrategia - jak osiągnąć sukces osobisty zarządzając w administracji publicznej, Studio Emka 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005

Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011

Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza rozwiązać problemy zbiorowe swoich obywateli, Warszawa 2012

Kulesza M., Sześcilo D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK2 - podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej; Sposób weryfikacji: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej; Sposób weryfikacji: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

KA6_UO1 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole w zakresie analizy problematyki administracji publicznej; Sposób weryfikacji: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; Sposób weryfikacji: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach; zaliczenie pisemne

Wykład: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza, Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar teorii i technik organizacji i zarządzania w administracji publicznej.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji (możliwe prowadzenie zajęć zdalnie); druga część realizowana jest przy użyciu platformy Blackboard oraz konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr - III rok/semestr VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godzin e-learningu) i 30 godzin ćwiczeń (w tym 15 godzin w e-learninigu)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń, w tym łącznie 30 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 68 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatura podstawowej:

Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków, 2001

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Putka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002

Hauser J., Kukiełka M. (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Kraków 2002

Hatch M. J., Teoria organizacji, Warszawa PWN, 2004

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

Sakowicz M. (red.) Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Warszawa 2011

Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Difin, 2013.

Mazur S. (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Kisilowska I., Kisilowski M., Administrategia - jak osiągnąć sukces osobisty zarządzając w administracji publicznej, Studio Emka 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005

Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011

Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza rozwiązać problemy zbiorowe swoich obywateli, Warszawa 2012

Kulesza M., Sześcilo D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza, Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar teorii i technik organizacji i zarządzania w administracji publicznej.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji (możliwe prowadzenie zajęć zdalnie); druga część realizowana jest przy użyciu platformy Blackboard oraz konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr - III rok/semestr VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godzin e-learningu) i 30 godzin ćwiczeń (w tym 15 godzin w e-learninigu)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń, w tym łącznie 30 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 68 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatura podstawowej:

Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków, 2001

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Putka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002

Hauser J., Kukiełka M. (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Kraków 2002

Hatch M. J., Teoria organizacji, Warszawa PWN, 2004

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

Sakowicz M. (red.) Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Warszawa 2011

Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Difin, 2013.

Mazur S. (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Kisilowska I., Kisilowski M., Administrategia - jak osiągnąć sukces osobisty zarządzając w administracji publicznej, Studio Emka 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005

Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011

Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza rozwiązać problemy zbiorowe swoich obywateli, Warszawa 2012

Kulesza M., Sześcilo D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Artur Kosicki, Justyna Kulikowska-Kulesza, Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar teorii i technik organizacji i zarządzania w administracji publicznej.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji (możliwe prowadzenie zajęć zdalnie); druga część realizowana jest przy użyciu platformy EduPortal oraz konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr - III rok/semestr VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 14 godzin e-learningu) i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń, w tym łącznie 14 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 27 godz., egzamin 2 godz. Razem: 164 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatura podstawowej:

Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków, 2001

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Putka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002

Hauser J., Kukiełka M. (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Kraków 2002

Hatch M. J., Teoria organizacji, Warszawa PWN, 2004

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

Sakowicz M. (red.) Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Warszawa 2011

Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Difin, 2013.

Mazur S. (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Kisilowska I., Kisilowski M., Administrategia - jak osiągnąć sukces osobisty zarządzając w administracji publicznej, Studio Emka 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005

Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011

Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza rozwiązać problemy zbiorowe swoich obywateli, Warszawa 2012

Kulesza M., Sześcilo D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza, Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar teorii i technik organizacji i zarządzania w administracji publicznej.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia, uwzględniające całokształt badanych zjawisk. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji (możliwe prowadzenie zajęć zdalnie); druga część realizowana jest przy użyciu platformy Blackboard oraz konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr - III rok/semestr VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godzin e-learningu) i 30 godzin ćwiczeń (w tym 15 godzin w e-learninigu)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń, w tym łącznie 30 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 68 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatura podstawowej:

Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków, 2001

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Putka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002

Hauser J., Kukiełka M. (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Kraków 2002

Hatch M. J., Teoria organizacji, Warszawa PWN, 2004

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

Sakowicz M. (red.) Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Warszawa 2011

Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Difin, 2013.

Mazur S. (red.), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Kisilowska I., Kisilowski M., Administrategia - jak osiągnąć sukces osobisty zarządzając w administracji publicznej, Studio Emka 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005

Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011

Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo gdy zamierza rozwiązać problemy zbiorowe swoich obywateli, Warszawa 2012

Kulesza M., Sześcilo D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)