Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-1PSA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Organy kontroli i ochrony prawa 0700-AS1-2OKO
Postępowanie administracyjne 0700-AS1-3POA

Założenia (lista przedmiotów):

Organy kontroli i ochrony prawa 0700-AS1-2OKO
Postępowanie administracyjne 0700-AS1-3POA

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji, a także z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji, a także z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

(st. II stopnia)

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem.2

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu) i 30 godzin ćwiczeń (w tym 15 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS – 6.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006.

J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa

2006.

T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Podręcznik akademicki, Warszawa 2015.

B.Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016.

P. Pietrasz, R .Suwaj (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Warszawa 2010.

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami (red nauk. R. Hauser, A. Skoczylas), Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KP7_WG2,

zna i rozumie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KP7_WG3,

zna i rozumie główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KP7_WG5,

Umiejętności:

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) –formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

–dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa administracyjnego i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych- KP7_UW2,

potrafi komunikować się na tematy związane z prawem administracyjnym (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez administrację publiczną, stron postępowań administracyjnych) - KP7_UK1,

Kompetencje społeczne:

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym:

−rozwijania dorobku zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego, −podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego, −przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad - KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; zaliczenie pisemne.

Wykład: egzamin pisemny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006.

J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa

2006.

T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Podręcznik akademicki, Warszawa 2015.

B.Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016.

P. Pietrasz, R .Suwaj (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Warszawa 2010.

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami (red nauk. R. Hauser, A. Skoczylas), Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006.

J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa

2006.

T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Podręcznik akademicki, Warszawa 2015.

B.Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016.

P. Pietrasz, R .Suwaj (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Warszawa 2010.

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami (red nauk. R. Hauser, A. Skoczylas), Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006.

J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa

2006.

T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Podręcznik akademicki, Warszawa 2015.

B.Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016.

P. Pietrasz, R .Suwaj (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Warszawa 2010.

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami (red nauk. R. Hauser, A. Skoczylas), Warszawa 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)