Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo gospodarcze publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2SEMPGP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo gospodarcze publiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-seminaria magisterskie
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Letni
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy dyplomowej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: seminarium magisterskie.

Dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok II/semestr III i IV.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ogółem 60 godz. (w tym 30 godz. e-learningu) seminarium magisterskiego.

Metody dydaktyczne: seminarium magisterskie i konsultacje.

Punkty ECTS: 9.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć 150 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 45 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

- Ruśkowski E. (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002.

Uzupełniająca:

- Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

- Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020, wyd. Temida 2.

- Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG5;

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA7_WK1;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie - KA7_UU2;

KOMPETENCJE, absolwent jest gotów do:

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracji publicznej - KA7_KK3.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium magisterskie: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), a także ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego jest przygotowanie i przedłożenie pracy magisterskiej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.