Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium3-Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-3SEMPKA Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium3-Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Pr_S3 3 rok SEM. LETNI
Pr_S3 3 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Doktorant (absolwent studiów III stopnia) uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej z zakresu prawa karnego i kryminologii.

Omówienie co najmniej dwóch rozdziałów teoretycznych rozprawy doktorskiej.

Nauka prowadzenia badań empirycznych.

Omawianie i ocenianie założeń opracowań naukowych przygotowywanych przez doktoranta do publikacji w periodykach (artykuły, glosy).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok III/sem. V-VI.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin seminarium - 24 godziny.

Metody dydaktyczne - seminarium.

Punkty ECTS - 1,5.

Bilans nakładu pracy doktoranta - udział w zajęciach 24 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 13,5 godz. Razem: 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 24 godziny, co odpowiada 0,96 pkt ECTS oraz nakład pracy doktoranta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 13,5 godz., co odpowiada 0,54 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura kierunkowa z zakresu prawa karnego i kryminologii dobrana stosownie do obszaru będącego przedmiotem analiz w rozprawie doktorskiej:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

Ch. Frakfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badań w naukach społecznych, Poznań 2001

S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Kompendium wiedzy metodologii dla studentów, Warszawa 1970

W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999

M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979

Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2009

M. Kuć, Kryminologia, C.H. Beck, Warszawa 2010

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- Wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej - SD_WG03;

- Konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce) - SD_WG04;

- Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju współczesnej cywilizacji - SD_WK01;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- W oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych - SD_UO01;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- Krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie - SD_KK01;

- Uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości - SD_KK02;

- Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego, uczestniczenia w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; prowadzenia badań w sposób niezależny - SD_KR01;

- Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych - SD_KR02;

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa - SD_KO01;

- Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą - SD_KO02;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest przedstawienie co najmniej dwóch rozdziałów teoretycznych rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.