Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium4-Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-4SEMPMP Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium4-Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Pr_S3 4 rok SEM. LETNI
Pr_S3 4 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy magisterskiej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: seminarium.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VIII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 28 godz. proseminarium.

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje, warsztaty grupowe

Punkty ECTS: 5.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik, Warszawa 2017,

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013,

J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2006,

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017,

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2015,

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017,

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2016,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

UMIEJĘTNOŚCI. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

KOMPETENCJE. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: konspekt pracy magisterskiej, ocena aktywności w trakcie zajęć (sposoby wspólne dla wszystkich efektów uczenia się).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia seminarium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu przedmiotowego, który był omawiany na zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie do 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest opracowanie konspektu pracy magisterskiej zawierającego: ostatecznie ukształtowany tytuł pracy, uzasadnienie wyboru tematu, wstępne tezy i hipotezy badawcze oraz wykaz źródeł (zwłaszcza prawo i literatura). Ocena zależy od jakości merytorycznej i technicznej przedstawionego konspektu. Skala ocen od 2 do 5. Aktywny udział w zajęciach może podnieść ocenę o maksymalnie 1 stopień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Perkowski
Prowadzący grup: Maciej Perkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Perkowski
Prowadzący grup: Maciej Perkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.