Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium4-Postepowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-4SEMPOK Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium4-Postepowanie karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Pr_S3 4 rok SEM. LETNI
Pr_S3 4 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej .

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz

w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu,

hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i

posługiwania się źródłami naukowymi.

Zajęcia polegają na samodzielnej pracy studenta, wspomaganej przez opiekuna naukowego

Pełny opis:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 24 godz.

- udział w konsultacjach - 1 godz.

- przygotowanie do zajęć - 12,5 godz.

Razem: 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co

odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wy

Literatura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich

zastosowania, Białystok 2012.

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0700-DP3-4SEMPOK, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4

29.09.2020 18:56

- Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983

A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007

L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006

J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1998

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997

J. Wróblewski, Teoria państwa i prawa, PWN 1979.

J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988

M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent studiów doktoranckich:

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat: typów (rodzajów) i zasad funkcjonowania systemów i dyscyplin prawnych, przyczynach i

znaczeniu ich ewolucji, zasadach stosowania zróżnicowanych metod badawczych, w tym w poszczególnych dziedzinach prawa (K_W02)

- posiada znacząco pogłębioną wiedzę w zakresie prawa finansów publicznych; o systemie wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć

oraz o metodzie regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z

zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej (K_W03)

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat konstrukcji wybranych instytucji prawnych (ich ewolucji, celów i znaczenia oraz zasad

funkcjonowania w praktyce) (K_W04)

- posiada pogłębioną wiedzę o metodologii nauk prawnych, zasadach przygotowywania i realizacji pracy badawczej (w tym o formach

organizowania pracy badawczej); bardzo dobrze zna wymogi dotyczące przewodów doktorskich; ma zaawansowaną wiedzę o stosowaniu

reguł techniki pisarskiej w zależności od rodzaju utworu i będących jego podstawą metod badawczych (K_W11)

Umiejętności

Absolwent studiów doktoranckich:

- bardzo dobrze potrafi interpretować regulacje prawne z wybranej gałęzi prawa ( prawa karne procesowe) przy użyciu zasad wykładni

prawa oraz argumentów prawniczych; umie wskazać i rozpoznać znaczenie zależności pomiędzy normami prawnymi (K_U01)

- potrafi oceniać adekwatność (także w kontekście społecznym) zarówno analizowanych w wybranym obszarze rozwiązań prawnych, jak i

dotychczasowych poglądów (doktryny, judykatury) w tym zakresie (K_U02)

- umie analizować przyczyny i motywy (konieczności lub braku takiej konieczności) danych zachowań, w tym: ustanawiania nowych

przepisów prawnych i/lub dokonywania ich zmian i formułować na tej podstawie wnioski, które łącznie z posiadaną wiedzą teoretyczną

służą określaniu przewidywań zachowań społecznych w określonej dziedzinie (K_U03)

- dokonując wielopłaszczyznowej analizy określonych instytucji prawnych z wybranej gałęzi prawa (prawa karne procesowe) potrafi

wskazywać istniejące w tym obszarze systemy klasyfikacyjne lub typologiczne oraz proponować inne niż dotychczasowe reguły w ich

zakresie (K_U04)

- potrafi, w oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe;

posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych (K_U05)

- umie, w oparciu o analizę funkcjonowania wybranych instytucji prawnych oraz dotychczasowego dorobku badawczego w ich zakresie,

sformułować hipotezy badawcze, które skorelowane są z celami planowanych badań naukowych (K_U06)

- potrafi zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki

(metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania (K_U07)

- potrafi, z wykorzystaniem wielopłaszczyznowej analizy zjawisk społecznych, argumentować i zaproponować rozwiązanie problemu

badawczego dotyczącego funkcjonowania wybranej instytucji prawnej, z zastosowaniem poprawnych metod weryfikacji hipotez

badawczych (K_U08)

- posiada umiejętność biegłego posługiwania się argumentacją i terminologią z zakresu nauk prawnych, a także nauk socjologicznych,

ekonomicznych i filozofii w zakresie dotyczącym prowadzonych badań oraz adekwatnego jej stosowania (w zależności od formy i zakresu

przygotowywanej prezentacji) (K_U09)

- umie dostosować metody i techniki prezentacji pisemnej omawianych zagadnień oraz konstrukcję wywodu do typu/rodzaju i charakteru

przygotowywanego utworu naukowego (artykuł, glosa, referat, rozprawa doktorska) (K_U10)

- umie przygotować i prezentować ustne wystąpienia z zakresu wybranej dyscypliny naukowej, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz

celu prezentacji (wygłoszenie referatu, głos w dyskusji, wygłoszenie wykładu albo prowadzenie zajęć konwersatoryjnych lub

ćwiczeniowych) (K_U11)

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów doktoranckich:

- potrafi samodzielnie formułować zasadnicze cele badań naukowych z zakresu wybranej gałęzi prawa (prawa karne procesowe) oraz

planować ich realizację w zależności od obranego rodzaju projektu badawczego (K_K01)

- potrafi, występując w różnych rolach, współdziałać z innymi osobami (w tym naukowcami) przy opracowywaniu nowych projektów

badawczych dotyczących funkcjonowania wybranych instytucji prawnych lub/i ich realizacji (K_K02)

- potrafi, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej adekwatnie (tj. w zależności od formy i rodzaju komunikowania się) przekazywać

uzyskany zasób wiedzy oraz wyniki własnych badań naukowych (K_K03)

- ma świadomość konieczności upowszechniania badań naukowych, które prowadzi lub w których współuczestniczy, ich konfrontacji z

wynikami badań innych naukowców (K_K04)

- jest przekonany o potrzebie i konieczności prowadzenia badań naukowych z zakresu wybranej dyscypliny prawniczej (prawa finansów

publicznych) z zastosowaniem innych nauk społecznych (przede wszystkim socjologii); ma świadomość dokonywania się zmian w życiu

społecznym, i co za tym idzie – konieczność stałego uzupełniania i doskonalenia posiadanych kompetencji (K_K05)

- projektuje oraz realizuje ogólne lub szczegółowe zadania badawcze z zastosowaniem całości zdobytej wiedzy i umiejętności, nie

pomijając rozpoznawania tych zagadnień, które nie potwierdzają (bądź są sprzeczne z przyjętymi hipotezami badawczymi); ma

świadomość, że rzetelnie prowadzone badania naukowe są podstawą rozwoju nauki (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- finalizacji planu rozprawy doktorskiej

- przygotowania kolejnych rozdziałów rozprawy doktorskiej

zaliczenie roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w

tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej.

Przygotowanie całości rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.