Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium4-Teoria i filozofia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-4SEMTFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium4-Teoria i filozofia prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Pr_S3 4 rok SEM. LETNI
Pr_S3 4 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium w ramach kształcenia na ostatnim roku Studiów doktoranckich (studiów III stopnia) realizowanych na Wydziale Prawa UwB na kierunku Prawo jest systematyczna praca Doktoranta pod kierunkiem Opiekuna naukowego służąca przygotowaniu kolejnych części rozprawy doktorskiej i jej ostatecznego zakończenia, które umożliwi wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie Promotora, skuteczne podejście Doktoranta do egzaminów doktorskich oraz pozytywną publiczną obronę dysertacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII-VIII.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 24 godz. seminarium (12 godz. w semestrze) i 13,5 godz. konsultacji.

Metody dydaktyczne – metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana również w ramach konsultacji.

Punkty ECTS – 1,5.

Bilans nakładu pracy doktoranta – udział w zajęciach seminaryjnych 24 godz., udział w konsultacjach 13,5 godz. Razem: 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – program studiów nie przewiduje rozróżnienia dotyczącego kategorii pracy doktoranta wymagającej bezpośredniego udziału nauczyciela oraz kategorii pracy doktoranta niewymagającej bezpośredniego udziału nauczyciela, zakładając jedynie ogólną liczbę pkt ECTS (1,5), co odpowiada 37,5 godz. pracy doktoranta.

Literatura:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

2. K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

4. A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

5. A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

6. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

7. E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

8. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

9. J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

10. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Warszawa 2005.

11. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

12. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

13. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

14. M. Borucka-Arctowa, Badania socjologiczno-prawne a dogmatyka prawa, (w:) J. Wróblewski (red.), Zagadnienia metodologicznej prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27-28 marca 1980 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.

15. M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, (w:) A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

16. M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.

17. R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

18. S. Juszczyk, Badania ilościowe w naukach społecznych, Katowice 2005

19. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

20. T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 1.

21. T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2002.

22. Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

23. Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983.

Efekty uczenia się:

Absolwent w zakresie WIEDZY:

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat: typów (rodzajów) i zasad funkcjonowania systemów i dyscyplin prawnych, przyczynach i znaczeniu ich ewolucji, zasadach stosowania zróżnicowanych metod badawczych, w tym w poszczególnych dziedzinach prawa - K_W02;

- posiada znacząco pogłębioną z zakresu teorii i filozofii prawa; o systemie wartości, którym teoria i filozofia prawa ma służyć oraz o metodzie regulowania stosunków społecznych, których one dotyczą, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa oraz argumentacji prawniczej - K_W03;

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat konstrukcji wybranych instytucji prawnych (ich ewolucji, celów i znaczenia oraz zasad funkcjonowania w praktyce) - K_W04;

- posiada pogłębioną wiedzę o metodologii nauk prawnych, zasadach przygotowywania i realizacji pracy badawczej (w tym o formach organizowania pracy badawczej); bardzo dobrze zna wymogi dotyczące przewodów doktorskich; ma zaawansowaną wiedzę o stosowaniu reguł techniki pisarskiej w zależności od rodzaju utworu i będących jego podstawą metod badawczych - K_W11.

Absolwent w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

- bardzo dobrze potrafi interpretować regulacje prawne przy użyciu zasad wykładni prawa oraz argumentów prawniczych; umie wskazać i rozpoznać znaczenie zależności pomiędzy normami prawnymi - K_U01;

- potrafi oceniać adekwatność (także w kontekście społecznym) zarówno analizowanych w wybranym obszarze rozwiązań prawnych, jak i dotychczasowych poglądów (doktryny, judykatury) w tym zakresie - K_U02;

- umie analizować przyczyny i motywy (konieczności lub braku takiej konieczności) danych zachowań, w tym: ustanawiania nowych przepisów prawnych i/lub dokonywania ich zmian i formułować na tej podstawie wnioski, które łącznie z posiadaną wiedzą teoretyczną służą określaniu przewidywań zachowań społecznych w określonej dziedzinie - K_U03;

- dokonując wielopłaszczyznowej analizy określonych instytucji prawnych prawa potrafi wskazywać istniejące systemy klasyfikacyjne lub typologiczne oraz proponować inne niż dotychczasowe reguły w ich zakresie - K_U04;

- potrafi, w oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych - K_U05;

- umie, w oparciu o analizę funkcjonowania wybranych instytucji prawnych oraz dotychczasowego dorobku badawczego w ich zakresie, sformułować hipotezy badawcze, które skorelowane są z celami planowanych badań naukowych - K_U06;

- potrafi zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania - K_U07;

- potrafi, z wykorzystaniem wielopłaszczyznowej analizy zjawisk społecznych, argumentować i zaproponować rozwiązanie problemu badawczego dotyczącego funkcjonowania wybranej instytucji prawnej, z zastosowaniem poprawnych metod weryfikacji hipotez badawczych- K_U08;

- posiada umiejętność biegłego posługiwania się argumentacją i terminologią z zakresu nauk prawnych, a także nauk socjologicznych i filozofii w zakresie dotyczącym prowadzonych badań oraz adekwatnego jej stosowania - K_U09;

- umie dostosować metody i techniki prezentacji pisemnej omawianych zagadnień oraz konstrukcję wywodu do typu/rodzaju i charakteru przygotowywanego utworu naukowego (artykuł, glosa, referat, rozprawa doktorska) - K_U10;

- umie przygotować i prezentować ustne wystąpienia z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz celu prezentacji (wygłoszenie referatu, głos w dyskusji, wygłoszenie wykładu albo prowadzenie zajęć konwersatoryjnych lub ćwiczeniowych) - K_U11.

Absolwent w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- potrafi samodzielnie formułować zasadnicze cele badań naukowych z zakresu teorii prawa i filozofii prawa oraz planować ich realizację w zależności od obranego rodzaju projektu badawczego - K_K01;

- potrafi, występując w różnych rolach, współdziałać z innymi osobami (w tym naukowcami) przy opracowywaniu nowych projektów badawczych dotyczących funkcjonowania wybranych instytucji prawnych lub/i ich realizacji - K_K02;

- potrafi, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej adekwatnie (tj. w zależności od formy i rodzaju komunikowania się) przekazywać uzyskany zasób wiedzy oraz wyniki własnych badań naukowych - K_K03;

- ma świadomość konieczności upowszechniania badań naukowych, które prowadzi lub w których współuczestniczy, ich konfrontacji z wynikami badań innych naukowców - K_K04;

- jest przekonany o potrzebie i konieczności prowadzenia badań naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa z zastosowaniem innych nauk społecznych (przede wszystkim socjologii); ma świadomość dokonywania się zmian w życiu społecznym, i co za tym idzie – konieczność stałego uzupełniania i doskonalenia posiadanych kompetencji - K_K05;

- projektuje oraz realizuje ogólne lub szczegółowe zadania badawcze z zastosowaniem całości zdobytej

wiedzy i umiejętności, nie pomijając rozpoznawania tych zagadnień, które nie potwierdzają (bądź są sprzeczne z przyjętymi hipotezami badawczymi); ma świadomość, że rzetelnie prowadzone badania naukowe są podstawą rozwoju nauki - K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

· przedstawienie opracowanej wersji rozprawy doktorskiej;

· uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego w zakresie postępów pracy naukowo-badawczej doktoranta (doktorant przedkłada sprawozdanie wg obowiązującego wzoru).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)