Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-3KPR
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z działalnością podmiotów, których głównym zadaniem jest kontrola przestępczości, w tym w szczególności z działalnością: wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych, służb, straży i inspekcji wyspecjalizowanych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb ratownictwa i ochrony ludności, elementów zarządzania kryzysowego, służb granicznych oraz innych instytucji, których pośrednim lub bezpośrednim zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. VI.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 14 godz. wykładu (w tym 5 godz. zajęć synchronicznych i 2 godz. asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - metoda heurystyczna, metoda problemowa (w ramach wykładu), metoda pokazu, dyskusja moderowana .

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 14 godz. (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz., egzamin 1 godz. Razem: 100 godz., co dopowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawy oraz rozporządzenia określające zasady funkcjonowania polskich instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

2. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009.

3. M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012.

4. M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

5. E. W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Przestępczość XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy techniczno-informatyczne, Tom 1-2, Warszawa 2015.

6. E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

7. Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

8. W. Mądrzejewski, Przestępczość zorganizowana - system zwalczania, Warszawa 2008.

9. W. Filipkowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Kraków 2004.

10. B. Hołyst, Bezpieczeństwo ogólne problemy badawcze. Tom 1, Warszawa 2014.

11. B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki. Tom 2, Warszawa 2014.

12. B. Hołyst, Bezpieczeństwo społeczne. Tom 3, Warszawa 2015.

13. E. M. Guzik-Makaruk (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce, Warszawa 2011.

14. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

15. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

1. E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

2. L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

3. A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

4. A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

5. Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

6. J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Komandor, Warszawa 2007.

7. M. Szewczyk, Prawno-karne środki zwalczania przestępczości zorganizowanej (zagadnienia wybrane), Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 - rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości.

KA6_WG4 - podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa.

KA6_WG7 - aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi..

KA6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa.

KA6_UK4 - przedstawiać oraz oceniać różne opinie i stanowiska związane z instytucjonalnym aspektem stosowania prawa, a także dyskutować o nim.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym.

KA6_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w instytucjach i organach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania w formie testowej.

Uzyskanie co najmniej 51% punktów stanowi warunek pozytywnej oceny końcowej.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Omeljaniuk
Prowadzący grup: Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Omeljaniuk
Prowadzący grup: Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)