Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-3SEMKM Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem. Zimowy
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. I i II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godzin wykładu (w tym w tym 10 godz. zdalnych synchronicznych i 6 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning (zajęcia synchroniczne i asynchroniczne).

Punkty ECTS - 8

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz. (w tym w tym 10 godz. zdalnych synchronicznych i 6 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 72 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent:

K_W11 - zna metody, techniki narzędzia badań społecznych.

K_W14 -zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej.

Umiejętności: absolwent:

K_U05 - posiada umiejętność krytycznej oceny treści zawartych w źródłach informacji.

K_U09 - ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym i socjologicznym.

K_U10 - potrafi stawiać problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod je rozwiązywać.

K_U15 - potrafi zareagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku.

Kompetencje: absolwent:

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K06 - potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie gotowej pracy licencjackiej przygotowanej na podstawie przekazanych kryteriów w ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych oraz zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jej akceptacji przez Promotora, a także aktywności podczas zajęć stacjonarnych, zdalnych zajęć synchronicznych lub asynchronicznych.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność jest zaliczana na podczas konsultacji osoby prowadzącej proseminarium, liczba godzin nieobecności kwalifikującej się do niezaliczenia przedmiotu: 4.

Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zdań w ramach zajęć asynchronicznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.