Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1MPK
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym międzynarodowym prawem karnym. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia zarówno międzynarodowego jak i europejskiego prawa karnego. Zasygnalizowane zostaną regulacje polskiego prawa karnego dotyczące spraw z elementem międzynarodowym, przestępstwa konwencyjne, prawo karne Unii Europejskiej, ,a także organizacja i właściwość Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również kwestie ekstradycji i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 14 godz. wykładu (7 zdalnie, w tym 5 synchronicznie, 2 asynchronicznie).

Metody dydaktyczne - wykład (w sali), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje, prezentacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 14 godz.,(7 zdalnie 5 synchronicznie, 2 asynchronicznie) przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 13 godz. Razem godz. 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Literatura:

L. Gardocki, T. Gardocka, Ł. Majewski, Prawo karne międzynarodowe,  Warszawa 2021.

P. Hofmański, H. Kuczyńska, Międzynarodowe prawo karne, Warszawa 2020.

M. Płachta, Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa, Warszawa 2002;

A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicza Europejskie prawo karne / pod red. Warszawa 2012.

M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy międzynarodowego prawa karnego, Warszawa 2009,

A. Górski, A Sakowicz (red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej, Warszawa 2006,

S. Królak, I. Dzialuk, C. Michalczuk, Współpraca sądowa w Unii Europejskiej, Warszawa 2006,

M. Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowe KP7_WG1

- w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości KP7_WK3,

Umiejętności, absolwent potrafi:

- komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania publicznego i prywatnego sektora

bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego KP7_UK1,

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KP7_UU1,

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości KP7_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej. Skala ocen standardowa (2-5). Aby zaliczyć student musi osiągnąć minimum 51% wymaganej liczby punktów.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)