Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-KS2-2AOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu unormowań określających kompetencje organów państwowych zajmujących się ochroną porządku publicznego (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna) oraz zadań wszelkiego rodzaju służb, inspekcji i straż funkcjonujących pod zwierzchnictwem wojewodów i starostów, zadań związanych z zapewnieniem porządku publicznego realizowanych przez podmioty sektora prywatnego (np. świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, organizowanie imprez masowych), uprawnień powyższych organów podczas stanów nadzwyczajnych, a także administracyjnoprawnych regulacji dotyczących wytwarzania, nabywania i używania broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Strona przedmiotu
370-KS2-2AKP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu systemu środków reakcji prawnokarnej, oceny skuteczności kary pozbawienia wolności, poszukiwania alternatyw dla kary pozbawienia wolności, standardów międzynarodowych dotyczących alternatyw dla kary pozbawienia wolności, zasady ultima ratio kary pozbawienia wolności w przypadku drobnej i średniej przestępczości, kary grzywny jako alternatywy do kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności jako alternatywy do kary pozbawienia wolności, samoistnych środków

karnych, instytucji probacyjnych, wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Strona przedmiotu
370-KS2-2BOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z obszaru prawa penitencjarnego. Wskazane omówione zostaną następujące tematy:

- Prawo karne wykonawcze, a prawo penitencjarne

- Główne zadania prawa penitencjarnego

- Nauki pomocnicze prawa penitencjarnego

- Podstawowe zasady prawa penitencjarnego

- Źródła prawa penitencjarnego

- Wykonywanie tymczasowego aresztowania

- Wykonywanie kary pozbawienia wolności

- Środki oddziaływania penitencjarnego

- Udział społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych

- Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia Służby Więziennej.

- Nadzór penitencjarny

- System skargowy osadzonych

- Specyfika ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

- Monitoring miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności

Strona przedmiotu
370-KS2-2CAZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień prywatnoprawnych związanych z wyrządzeniem szkody czynem niedozwolonym, a w szczególności: kto i przy zachowaniu jakich przesłanek (okoliczności) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za doznaną przez poszkodowanego szkodę, a także w jakim zakresie szkoda podlega naprawieniu i jakie są sposoby naprawienia szkody.

Strona przedmiotu
370-KS2-2IZM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z obszaru działań podejmowanych przez państwa celem przeciwdziałania i zwalczania migracji o nieuregulowanym statusie (nielegalnej migracji). Student zostanie zapoznany z podstawowymi zagadnieniami terminologicznymi odnoszącymi się do migracji, Irregular migration, nielegalnej migracji itp. Omówione zostaną także przepisy prawa karnego, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku. Analizie zostaną poddane także zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, które mają charakter penalny i świadczą o kryminalizacji migracji.

Strona przedmiotu
370-KN2-1KOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN2-1KRK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii kryminologii kulturowej jako nurtu o orientacji krytycznej (radykalnej), oferującego alternatywne rozumienie przestępstw i przestępczości, wskazującego istotną rolę mediów i kultury w kształtowaniu społecznego obrazu przestępczości, przestępcy i przeciwdziałania przestępczości oraz kulturowych i medialnych mechanizmów wykluczania i marginalizowania pewnych grup społecznych.

Strona przedmiotu
370-KS2-1KRK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii kryminologii kulturowej jako nurtu o orientacji krytycznej (radykalnej), oferującego alternatywne rozumienie przestępstw i przestępczości, wskazującego istotną rolę mediów i kultury w kształtowaniu społecznego obrazu przestępczości, przestępcy i przeciwdziałania przestępczości oraz kulturowych i medialnych mechanizmów wykluczania i marginalizowania pewnych grup społecznych.

Strona przedmiotu
370-KN2-1MSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu rynku medialnego w kontekście społeczno-ekonomicznym ukazującej treści mediów dotyczące przestępców, psychopatów, pedofilów, stalkerów, terrorystów oraz wpływu przekazów medialnych na popularyzację zachowań przestępczych.

Strona przedmiotu
370-KS2-1MSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu rynku medialnego w kontekście społeczno-ekonomicznym ukazującej treści mediów dotyczące przestępców, psychopatów, pedofilów, stalkerów, terrorystów oraz wpływu przekazów medialnych na popularyzację zachowań przestępczych.

Strona przedmiotu
370-KN2-1MPK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym międzynarodowym prawem karnym. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia zarówno międzynarodowego jak i europejskiego prawa karnego. Zasygnalizowane zostaną regulacje polskiego prawa karnego dotyczące spraw z elementem międzynarodowym, przestępstwa konwencyjne, prawo karne Unii Europejskiej, ,a także organizacja i właściwość Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również kwestie ekstradycji i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Strona przedmiotu
370-KS2-1MPK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym międzynarodowym prawem karnym. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia zarówno międzynarodowego jak i europejskiego prawa karnego. Zasygnalizowane zostaną regulacje polskiego prawa karnego dotyczące spraw z elementem międzynarodowym, przestępstwa konwencyjne, prawo karne Unii Europejskiej, ,a także organizacja i właściwość Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również kwestie ekstradycji i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Strona przedmiotu
370-KS2-2ODO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KS2-2OIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie postanowień ustawy regulującej ochronę informacji niejawnych oraz systemu ochrony informacji niejawnych, obejmującego zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami

międzynarodowymi. Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania prawa.

Strona przedmiotu
370-KN2-1POZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki odpowiedzialności za realizację znamion czynów penalizowanych w aktach prawnych innych niż Kodeks karny. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące wybranych przestępstw pozakodeksowych. Studentom zostanie przekazana wiedza na temat wybranych aspektów prawa karnego pozakodeksowego, pośród których wymienić należy:

1. Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego.

2. Prawo karne pozakodeksowe - zagadnienia wprowadzające, powiązania z przepisami części ogólnej kk.

3. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zwierzętom i zasobom przyrodniczym.

4. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.

5. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko ochronie zabytków.

Strona przedmiotu
370-KS2-1POZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu systematyki dziedziny prawa karnego sensu largo ze szczególnym uwzględnieniem pozakodeksowego prawa karnego, pojęcia pozakodeksowego prawa karnego i jego powiązań z uregulowaniami kodeksowymi, pozakodeksowych przepisów prawa karnego gospodarczego, prawa budowlanego, ochrony osób i mienia i in.

Strona przedmiotu
370-KN2-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim; przygotowanie do praktycznego wdrażania standardów ochrony i praw pokrzywdzonego. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa europejskiego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym, przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji

Strona przedmiotu
370-KS2-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim; przygotowanie do

praktycznego wdrażania standardów ochrony i praw pokrzywdzonego. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na

węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów

europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa

europejskiego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym,

przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji

Strona przedmiotu
370-KS2-2PRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z obszaru prawa penitencjarnego. Wskazane omówione zostaną następujące tematy:

- Prawo karne wykonawcze, a prawo penitencjarne

- Główne zadania prawa penitencjarnego

- Nauki pomocnicze prawa penitencjarnego

- Podstawowe zasady prawa penitencjarnego

- Źródła prawa penitencjarnego

- Wykonywanie tymczasowego aresztowania

- Wykonywanie kary pozbawienia wolności

- Środki oddziaływania penitencjarnego

- Udział społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych

- Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia Służby Więziennej.

- Nadzór penitencjarny

- System skargowy osadzonych

- Specyfika ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

- Monitoring miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności

Strona przedmiotu
370-KS2-2PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych typów zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikających z nich zadań, pojęcia przedsiębiorcy i problemów związanych z jego identyfikacją, celów i założeń związanych z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej, obowiązków przedsiębiorców wobec państwa, obowiązków państwa i jego organów wobec przedsiębiorców, reglamentacji działalności gospodarczej, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Strona przedmiotu
370-KS2-2SPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie genezy, metod, sposobów zapobiegania przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Dostarcza informacji o instytucjonalnym systemie działań zapobiegawczych. Wskazuje na strategie oraz innowacyjne formy działań podejmowane przez uprawnione podmioty, które realizują zadania ustawowe na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Strona przedmiotu
370-KN2-1SOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN2-1TEN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest ukierunkowany na zastosowanie wiedzy o negocjacjach jako narzędzia rozwiązywania sporów w różnych dziedzinach stosunków społecznych i prawnych. Tematyka zajęć jest skupiona wokół technik wykorzystywanych w postępowaniu negocjacyjnym, w tym w ramach negocjacji biznesowych oraz w ramach mediacji wykorzystujących negocjacje jako element przedmiotowego postępowania. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter podczas zajęć poruszane są zagadnienia związane z psychologią oraz socjologią. Celem przedmiotu jest zidentyfikowanie czym jest proces negocjacji, oraz jakie narzędzia wykorzystywane są w trakcie tego procesu.

Strona przedmiotu
370-KS2-2TEN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest charakterystyka negocjacji jako procesu ukierunkowanego na rozwiązanie konfliktu. W ramach zajęć omawiane są pojęcia negocjacji, komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) i konfliktu, a także sposoby rozwiązywania konfliktów (rywalizacja, uleganie, unikanie, kompromis, współpraca). Ponadto negocjacje prezentowane są w kontekście innych procedur rozwiązywania konfliktów: facylitacji, mediacji, arbitrażu, rozstrzygnięcia sądowego. Prezentowane są także postawy przyjmowane podczas negocjacji (style negocjacji), etapy procesu negocjacyjnego i wybrane techniki negocjacyjne. Studentom wskazywane są też charakterystyczne cechy negocjacji w tzw. sytuacjach trudnych (np. negocjacje policyjne).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)