Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
370-KS2-2AOP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu unormowań określających kompetencje organów państwowych zajmujących się ochroną porządku publicznego (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna) oraz zadań wszelkiego rodzaju służb, inspekcji i straż funkcjonujących pod zwierzchnictwem wojewodów i starostów, zadań związanych z zapewnieniem porządku publicznego realizowanych przez podmioty sektora prywatnego (np. świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, organizowanie imprez masowych), uprawnień powyższych organów podczas stanów nadzwyczajnych, a także administracyjnoprawnych regulacji dotyczących wytwarzania, nabywania i używania broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Strona przedmiotu
370-KS2-2AKP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo z perspektywy ich skuteczności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa. Ukazanie dysfunkcji kary pozbawienia wolności. Wskazanie na potrzebę poszukiwanie alternatyw dla kary pozbawienia wolności. Ukazanie roli międzynarodowych standardów dotyczących sankcji alternatywnych w poszukiwaniu alternatyw do kary pozbawienia wolności.Omówienie wolnościowych środków reakcji prawnokarnej i zakresu ich orzekania oraz oceny z perspektywy ich skuteczności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa. Przedstawienie kierunków reform systemu sankcji karnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
370-KS2-2CAZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień prywatnoprawnych związanych z wyrządzeniem szkody czynem niedozwolonym, a w szczególności: kto i przy zachowaniu jakich przesłanek (okoliczności) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za doznaną przez poszkodowanego szkodę, a także w jakim zakresie szkoda podlega naprawieniu i jakie są sposoby naprawienia szkody.

Strona przedmiotu
370-KS2-2IZM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KS2-1KRK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii kryminologii kulturowej jako nurtu o orientacji krytycznej (radykalnej), oferującego alternatywne rozumienie przestępstw i przestępczości, wskazującego istotną rolę mediów i kultury w kształtowaniu społecznego obrazu przestępczości, przestępcy i przeciwdziałania przestępczości oraz kulturowych i medialnych mechanizmów wykluczania i marginalizowania pewnych grup społecznych.

Strona przedmiotu
370-KN2-1MSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu rynku medialnego w kontekście społeczno-ekonomicznym ukazującej treści mediów dotyczące przestępców, psychopatów, pedofilów, stalkerów, terrorystów oraz wpływu przekazów medialnych na popularyzację zachowań przestępczych.

Strona przedmiotu
370-KS2-1MSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu rynku medialnego w kontekście społeczno-ekonomicznym ukazującej treści mediów dotyczące przestępców, psychopatów, pedofilów, stalkerów, terrorystów oraz wpływu przekazów medialnych na popularyzację zachowań przestępczych.

Strona przedmiotu
370-KN2-1MPK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym międzynarodowym prawem karnym. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia zarówno międzynarodowego jak i europejskiego prawa karnego. Zasygnalizowane zostaną regulacje polskiego prawa karnego dotyczące spraw z elementem międzynarodowym, przestępstwa konwencyjne, prawo karne Unii Europejskiej, ,a także organizacja i właściwość Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również kwestie ekstradycji i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Strona przedmiotu
370-KS2-1MPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianym międzynarodowym prawem karnym. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia zarówno międzynarodowego jak i europejskiego prawa karnego. Zasygnalizowane zostaną regulacje polskiego prawa karnego dotyczące spraw z elementem międzynarodowym, przestępstwa konwencyjne, prawo karne Unii Europejskiej, ,a także organizacja i właściwość Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak również kwestie ekstradycji i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Strona przedmiotu
370-KS2-2OIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie postanowień ustawy regulującej ochronę informacji niejawnych oraz systemu ochrony informacji niejawnych, obejmującego zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami

międzynarodowymi. Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania prawa.

Strona przedmiotu
370-KS2-1POZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki odpowiedzialności za realizację znamion czynów penalizowanych w aktach prawnych innych niż Kodeks karny. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące wybranych przestępstw pozakodeksowych. Studentom zostanie przekazana wiedza na temat wybranych aspektów prawa karnego pozakodeksowego, pośród których wymienić należyL

1. Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego.

2. Prawo karne pozakodeksowe - zagadnienia wprowadzające, powiązania z przepisami części ogólnej kk.

3. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zwierzętom i zasobom przyrodniczym.

4. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.

5. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko ochronie zabytków.

6. Wybrane pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu.

Strona przedmiotu
370-KN2-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim; przygotowanie do praktycznego wdrażania standardów ochrony i praw pokrzywdzonego. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa europejskiego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym, przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji

Strona przedmiotu
370-KS2-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim; przygotowanie do

praktycznego wdrażania standardów ochrony i praw pokrzywdzonego. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na

węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów

europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa

europejskiego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym,

przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji

Strona przedmiotu
370-KS2-2PRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z obszaru prawa penitencjarnego. Wskazane omówione zostaną następujące tematy:

- Prawo karne wykonawcze, a prawo penitencjarne

- Główne zadania prawa penitencjarnego

- Nauki pomocnicze prawa penitencjarnego

- Podstawowe zasady prawa penitencjarnego

- Źródła prawa penitencjarnego

- Wykonywanie tymczasowego aresztowania

- Wykonywanie kary pozbawienia wolności

- Środki oddziaływania penitencjarnego

- Udział społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych

- Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia Służby Więziennej.

- Nadzór penitencjarny

- System skargowy osadzonych

- Specyfika ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

- Monitoring miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności

Strona przedmiotu
370-KS2-2PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych typów zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikających z nich zadań, pojęcia przedsiębiorcy i problemów związanych z jego identyfikacją, celów i założeń związanych z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej, obowiązków przedsiębiorców wobec państwa, obowiązków państwa i jego organów wobec przedsiębiorców, reglamentacji działalności gospodarczej, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Strona przedmiotu
370-KS2-2SPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie genezy, metod, sposobów zapobiegania przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Dostarcza informacji o instytucjonalnym systemie działań zapobiegawczych. Wskazuje na strategie oraz innowacyjne formy działań podejmowane przez uprawnione podmioty, które realizują zadania ustawowe na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Strona przedmiotu
370-KN2-1TEN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest ukierunkowany na zastosowanie wiedzy o negocjacjach jako narzędzia rozwiązywania sporów w różnych dziedzinach stosunków społecznych i prawnych. Tematyka zajęć jest skupiona wokół technik wykorzystywanych w postępowaniu negocjacyjnym, w tym w ramach negocjacji biznesowych oraz w ramach mediacji wykorzystujących negocjacje jako element przedmiotowego postępowania. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter podczas zajęć poruszane są zagadnienia związane z psychologią oraz socjologią. Celem przedmiotu jest zidentyfikowanie czym jest proces negocjacji, oraz jakie narzędzia wykorzystywane są w trakcie tego procesu.

Strona przedmiotu
370-KS2-2TEN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest charakterystyka negocjacji jako procesu ukierunkowanego na rozwiązanie konfliktu. W ramach zajęć omawiane są pojęcia negocjacji, komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) i konfliktu, a także sposoby rozwiązywania konfliktów (rywalizacja, uleganie, unikanie, kompromis, współpraca). Ponadto negocjacje prezentowane są w kontekście innych procedur rozwiązywania konfliktów: facylitacji, mediacji, arbitrażu, rozstrzygnięcia sądowego. Prezentowane są także postawy przyjmowane podczas negocjacji (style negocjacji), etapy procesu negocjacyjnego i wybrane techniki negocjacyjne. Studentom wskazywane są też charakterystyczne cechy negocjacji w tzw. sytuacjach trudnych (np. negocjacje policyjne).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)