Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Kierunki współczesnej przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1PROKW
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Kierunki współczesnej przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu baz bibliograficznych i serwisów informacji

prawniczych (np. LEX), źródeł informacji o przestępczości (np. statystyki policyjne, sądowe), wskazówek merytoryczno-formalnych dotyczących pisania pracy

licencjackiej, metod, technik i narzędzi badawczych właściwych kryminologii.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I, semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin seminarium (w tym 8 zdalnie, 5 godz. synchronicznie i 3 godz. asynchronicznie)

Metody dydaktyczne - seminarium, dyskusja, konsultacje, analiza materiałów zamieszczonych online.

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz. (w tym 8 zdalnie, 5 godz. synchronicznie i 3 godz. asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 62 godz., Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

J. Sztumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności

kryminologii ze względu na szerokie spektrum

badanych zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej;

KP7_WG6 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia

badań kryminologicznych dotyczących objawów,

przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości;

KP7_WK5 - w pogłębionym stopniu zasady prawa autorskiego i

prawa własności przemysłowej;

KP7_UW3 - dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia

(w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu

procesów prawno-społeczno-gospodarczopolitycznych, ich wpływu na przestępczość oraz

prognozować jej rozwój;

KP7_UW4 - formułować problemy badawcze i testować

odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy

przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych;

KP7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i

narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju

przestępczości

KP7_UK3 - przygotować opracowania pisemne lub prowadzić

debatę na tematy prawne i kryminologiczne;

KP7_UO1 - współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą

rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej

realizacji postawionych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonywanie zleconych zadań i prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej.

Ocena wystawiana na podstawie złożonej koncepcji pracy dyplomowej i wyników prac etapowych. Skala ocen standardowa.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Skrócony opis:

• weryfikacja i poszerzenie zdobytej wiedzy z zakresu tendencji rozwojowych współczesnej przestępczości

• zdobycie umiejętności w zakresie stosowania kryteriów wyboru problematyki badań

• przygotowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej

Pełny opis:

Podczas seminarium planowane jest omówienie baz bibliograficznych i serwisów informacji

prawniczych (np. LEX), źródeł informacji o przestępczości (np. statystyki policyjne, sądowe),

wskazówek technicznych pisania pracy dyplomowej, metod, technik i narzędzi badawczych

właściwych kryminologii.

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)