Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozakodeksowe prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-1POZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozakodeksowe prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
KRYM.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu systematyki dziedziny prawa karnego sensu largo ze szczególnym uwzględnieniem pozakodeksowego prawa karnego, pojęcia pozakodeksowego prawa karnego i jego powiązań z uregulowaniami kodeksowymi, pozakodeksowych przepisów prawa karnego gospodarczego, prawa budowlanego, ochrony osób i mienia i in.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 20 godz. wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład (w sali), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 20 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 17,5 godz. Razem godz. 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Obowiązkowa:

M. Bojarski (red.) System Prawa Karnego. Tom 11. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2018.

M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2017.

E. M. Guzik-Makaruk, Transplantacja narządów tkanek i komórek. Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Białystok 2018.

Uzupełniająca:

K. Kuszlewicz, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2021.

J. Warylewski, Prawo karne, Warszawa 2020.

A. Ginter, A. Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- KP7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej,

- KP7_WK3 - w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości,

Umiejętności, absolwent potrafi:

- KP7_UK1 - komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego,

- KP7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie,

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- KP7_KK3 - dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej. Skala ocen standardowa (2-5). Aby zaliczyć student musi osiągnąć minimum 51% wymaganej liczby punktów.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)